IB8 - Environmentálne aspekty záťaže životného prostredia

Garant: RNDr. Ivan Zuzula, CSc.

Prírodovedecká fakulta

Anotácia: Absolventi IB8 získajú komplexný prehľad o riešení problematiky nakladania s odpadmi. Dokážu sa orientovať v základných súčasných environmentálnych problémoch - so zvláštnym zameraním na environmentálne aspekty produkcie, zberu, triedenia a zhodnocovania odpadov. V rámci štúdia sa poslucháči oboznámia aj s právnymi a ekonomickými stránkami odpadového hospodárstva a získajú prehľad o súvisiacich sociálnych problémoch a dôsledkoch. Súčasťou štúdia je, prirodzene, aj prehľad o technických a technologických prostriedkoch a zariadeniach využívaných v procese zberu, prepravy, triedenia, zhodnocovania a recyklácie odpadov a o relevantných metódach. Jednotlivé predmety v rámci IB8 sa venujú nielen problematike komunálnych odpadov, ale poskytujú prehľad o metódach a prístupoch nakladania s priemyselnými, stavebnými, inertnými, rádioaktívnymi a pod. odpadmi. Poslucháč po absolvovaní všetkých predmetov v rámci IB8 získa dostatočný prehľad o problematike nakladania s odpadmi, ktorý spolu s paralelnými vedomosťami z oblasti prírodných vied (fyzika, chémia, štatistika, matematika a pod.) dokáže aplikovať v praxi štátnej správy a komunálnej sféry, ako aj v rámci súkromných podnikateľských aktivít.

ÚGE/ZEO/14 - Základy environmentalistiky odpadov
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
1/1 14/14 4 H Z 2015/2016 zeo.pdf
Vyučujúci: RNDr. Ivan Zuzula, CSc.

 

ÚGE/PESA/14 - Právne, ekonomické a sociálne aspekty odpadového hospodárstva
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
1/1 14/14 4 H Z 2015/2016 pesa.pdf
Vyučujúci: RNDr. Ivan Zuzula, CSc.

 

ÚGE/TNO/14 - Technológia nakladania s odpadom
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
1/1 14/14 4 H L 2015/2016 tno.pdf
Vyučujúci: RNDr. Ivan Zuzula, CSc.

 

ÚGE/EAOH/14 - Environmentálne aspekty odpadového hospodárstva
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
1/1 14/14 4 H L 2015/2016 eaoh.pdf
Vyučujúci: RNDr. Ivan Zuzula, CSc.