Späť

Detekcia subklinickej aterosklerózy
Detection of subclinical atherosclerosis

MUDr. Eliška Fatľová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Abstrakt:
Akútne kardiovaskulárne príhody sú často prvým prejavom prebiehajúcej, doteraz bezpríznakovej aterosklerózy. Sú známe klasické modifikovateľné a nemodifikovateľné kardiovaskulárne rizikové faktory, ale pribudlo aj mnoho nových „rizikových markerov“ aterosklerózy. Na detekciu subklinickej aterosklerózy sa používajú funkčné, morfologické, biochemické a genetické markery. Na zaznamenávanie funkčných zmien steny artérií sa používajú viaceré metódy, napr. meranie rýchlosti šírenia pulzovej vlny (pulse wave velocity - PWV), augmentačného indexu – Aix, vazodilatácie navodenej prietokom krvi (flow-mediated dilatation – FMD a. brachialis), členkovo-brachiálneho indexu (ankle-brachial index-ABI). Medzi metódy zobrazujúce morfologické zmeny steny cievy patrí ultrasonografia, selektívna koronarografia, CT, MRI, PET a ďalšie. Je známych vyše 200 biochemických markerov, medzi nimi najznámejšie CRP, Lp(a), homocysteín, Lp-PLA2 a mnohé iné. Stanovenie uvedených markerov nám napomáha rozpoznať subklinickú aterosklerózu a začať preventívne opatrenia, aby sa zabránilo jej progresii.

Kľúčové slová:
subklinická ateroskleróza; rizikové faktory; rizikové markery; kardiovaskulárne ochorenia; prevencia


Abstract:
Acute cardiovascular events are often the first manifestation of the ongoing previously asymptomatic atherosclerosis. In addition to known classical modifiable and non-modifiable cardiovascular risk factors there are many emerging „risk markers“ of atherosclerosis. To detect subclinical atherosclerosis, functional, morphological, biochemical and genetic markers are used. Several methods are availabe for recording functional changes of arterial wall: measurement of pulse wave velocity (PWV), augmentation index (Aix), flow-mediated dilatation (FMD) of brachial artery, ankle-brachial index (ABI). Additional methods showing morphological changes of the vessel wall include ultrasound, coronary angiography, CT, MRI, PET and others. It is known for over 200 biochemical markers, especially CRP, Lp (a), homocysteine, Lp-PLA2, among others. The determination of those markers helps us to identify subclinical atherosclerosis and initiate preventive methods to avoid its progression.

Keywords:
subclinical atherosclerosis; risk factors; risk markers; cardiovascular diseases; prevention

Späť