Späť

Verejné výdavky ako nástroj fiškálnej politiky
Public expenditure as an instrument of fiscal policy

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy

Abstrakt:
Objem verejných výdavkov krajín EÚ rastie. Rast zaznamenávajú najmä redistribučné výdavky. Príspevok je zameraný na skúmania činiteľov determinujúcich rast objemu verejných výdavkov a možnosti ovplyvňovania ekonomiky prostredníctvom vybraných nástrojov fiškálnej politiky.

Kľúčové slová:
verejné výdavky; redistribučné výdavky; dotácie; výdavky vlády; fiškálna politika


Abstract:
The volume of public expenditure in the EU countries is growing. The growth recorded mainly redistributive expenditure. The paper is focused on the causes of the growth in public expenditure and determining the possibilities to influence the economy through fiscal policy instruments selected

Keywords:
public expenditure; expenditure; subsidies; government expenditure; redistributive fiscal polici

Späť