Späť

Stopa duše v Plotinovej psychológii
The trace of soul in Plotinus´ psychology

Mgr. Tímea Kolberová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

Abstrakt:
Pojem stopy (?????) duše je motívom Plotinovej psychológie, ktorý vyvoláva diskusie a nezhody medzi interpretátormi Plotina. H. J. Blumenthal zastáva názor, že stopa duše je akýmsi ďalším druhom duše po duši vyživovacej. Ch. Noble však Blumenthalovo chápanie považuje za mylné, pretože podľa neho nie je v súlade so správnou interpretáciou Enn. IV. 2 [1] O jestvujúcnosti duše. Samotný pojem ????? sa objaví už v Platónovom dialógu Timaios, teda predstavuje nepochybne platónsku inšpiráciu v Plotinovom myslení, avšak u Plotina vidíme posun v používaní tohto pojmu. V tomto príspevku je pojem stopy duše konfrontovaný s chápaním človeka ako bytosti pozostávajúcej z duše a tela.

Kľúčové slová:
Plotinos; psychológia; duša; telo; stopa


Abstract:
The concept of the trace (?????) of soul is a theme in Plotinus´ psychology, which enhances discussion and disagreement among the interpreters od Plotinus´ philosophy. According to H. J. Blumenthal, the soul-trace is another kind of soul after the nutritive soul. However, Ch. Noble considers Blumenthal´s account erronoeus, because he thinks, that this notion is not coherent with the correct interpretation of Enn. IV. 2 [1] On the essence of the soul. The concept ????? arises in Plato´s Timaeus, so undoubtedly represents a Platonic inspiration, though there can be seen a modification in the use of it by Plotinus. In this paper the concept of the trace of soul is faced with the understanding of the man as a being consisting of soul and body.

Keywords:
Plotinus; psychology; soul; body; trace

Späť