Späť

Prehľad rozšírenia rodu Colias Fabricius, 1807 (Lepidoptera: Pieridea) na východnom Slovensku

Overview of distribution of the genus Colias Fabricius, 1807 (Lepidoptera: Pieridae) in the eastern Slovakia

Mgr. Maroš Dzurinka
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav biologických a ekologických vied
Moyzesova 11, 040 01 Košice

Abstrakt:
Zástupcovia rodu Colias sú tradičnými druhmi motýľov na slovensku. V posledných rokoch rezonuje nepriaznivý trend vývoja najmä u druhov osídľujúcich lúky, pasienky, rašeliniská, horské a vysokohorské prostredie – Colias myrmidone, C. chrysotheme a C. palaeno. Za miznutím týchto druhov sa skrýva mnoho faktorov, ako meniace sa klimatické podmienky, zhoršujúci sa stav ich biotopov, miznutie vhodných lokalít v dôsledku nesprávneho manažmentu a mnoho ďalších. Naopak od konca 80tych rokov sa u nás každoročne vyskytuje silná populácia migrujúceho druhu C. erate. Otázna je naďalej aj početnosť podobných a veľmi ťažko determinovateľných druhov C.alfacariensis a C.croceus, ktoré spolu vytvárajú aj krížence, ktoré ovplyvňujú početnosti oboch druhov, keďže nie je podrobne preskúmaná a ujavnená ich determinácia. Úbytok a zmeny týkajúce sa týchto druhov otvárajú otázku početnosti a rozšírenia týchto druhov. Z dôvodu získania celkového obrazu o výskyte týchto motýľov je nutné vypracovať sumarizačné dielo, ktoré by prinieslo komplexný pohľad na tento problém. Pre lepší prehľad o vývoji v rámci týchto populácii boli tieto údaje nanesené na mapy, ktoré lepšie dokumentujú zmeny početnosti a výskytu týchto druhov v závislosti od času. Táto práca vznikla za podpory projektu VEGA 1/1025/12.

Kľúčové slová:
Colias, Lepidoptera, výskyt, populačné trendy, Východné Slovensko

Abstract:
Representatives of the genus Colias are traditional species of butterflies in Slovakia. In recent years, resonates adverse development tencency, particularly of species inhabiting the meadows, pastures, peatbogs mountain and alpine environment - Colias myrmidone, C. chrysotheme a C. palaeno. There are many factors causing the disappearanceof these species, such as changing climate conditions, the state of their habitats, the disappearance of suitable sites due to improper management and others. By contrast, from the end of the 80s was recorded a strong migrant population of C. erate. Questionable remains, similar and hardly determinable species C.alfacariensis and C.croceus, which together form the hybrids, which affect the abundance of both species, since it is examined in detail and clarified their determination. The loss and changes in case of these species raises the question of abundance and distribution of these species. In order to obtain an overall picture of the occurrence of these butterflies, it is necessary to develop a summarizing work that would bring a comprehensive look at this problem. For a better overview of the development within these population, were data applied to maps that better document changes in frequency and occurrence of these species versus time. This study was supported by the grants No. 1/1025/12 of the Slovak Scientific Grant Agency (VEGA).

Keywords:
Colias, Lepidoptera, occurrence, population trends, Eastern Slovakia

Späť