Späť

Vplyv environmentálnych faktorov na rozšírenie troglobiontných chvostoskokov (Hexapoda, Collembola) na Slovensku

Influence of environmental conditions on distribution of troglobiotic collembolans (Hexapoda, Collembola) in Slovakia

Mgr. Andrea Parimuchová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav biologických a ekologických vied
Moyzesova 11, 040 01 Košice

Abstrakt:
V rokoch 2010-2012 bola skúmaná diverzita jaskynných chvostoskokov (Collemboola, Hexapoda) v 28 jaskyniach na Slovensku. Materiál bol získaný kombináciou troch zberových metód. Zo 105 zaregistrovaných druhov bolo 13 troglobiontov - adaptovaných jaskynných foriem. Druhová diverzita troglobiontov rástla s vnútornou teplotou. Podobnosť druhového zloženia jednotlivých jaskýň bola hodnotená kvantitatívnou analýzou s IndVal metódou. Jaskyne boli rozdelené do zhlukov, charakterizovaných prítomnosťou indikačných druhov: 1/ Pseudosinella aggtelekiensis a Pygmarrhopalites aggtelekiensis v jaskyniach Slovenského krasu, 2/ Protaphorura janosik v chladných krasových a pseudokrasových jaskyniach vysokých nadmorských výšok, 3/ Deuteraphorura kratochvili a Pseudosinella paclti v centrálnych krasových regiónoch. Štúdia hodnotí rozšírenie obligátne jaskynných chvostoskokov v krasových oblastiach Slovenska.

Kľúčové slová:
jaskyne, Collembola, rozšírenie, Slovensko, troglobiont

Abstract:
During 2010–2012 diversity of Collembola (Hexapoda) was surveyed in 28 caves in Slovakia. Three methods were combined to collect Collembola in internal parts of caves. Of 105 species registered in total, 13 were obligate cave forms – troglobionts. Diversity of troglobiotic collembolans had increasing trend with internal air temperature. IndVal analysis was used to discriminate similarity of communities of the particular caves. Caves were separated to clusters, characterized by the presence of indicator species: 1/ Pseudosinella aggtelekiensis and Pygmarrhopalites aggtelekiensis in karst caves of the Slovak Karst, 2/ Protaphorura janosik in cold karst and pseudokarst caves situated in higher altitudes, 3/ Deuteraphorura kratochvili and Pseudosinella paclti in caves of central karst regions. Distribution of obligate cave collembolans in karstic areas of Slovakia is discussed.

Keywords:
caves, Collembola, distribution, Slovakia, troglobiont

Späť