Späť

Semiotický obraz sveta

Semiotic image of the world

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Moyzesova 9, 040 01 Košice

Abstrakt:
Fyzikálna téza o deterministickom chaose (deterministickej fluktuácii), ktorá mieri na štruktúrovanie prvkov v príslušnom (pod)systéme (na osi synergia – entropia), sa dá napojiť ako východisková teoréma na vzťah symetrie a asymetrie ako jednej z dominantných podôb formy a obsahu a ako základný iniciátor dvoch podstatných semiotických princípov: ikonicko-symbolického – so symetriou medzi formou a obsahom (forma je súčasťou odrazovej plochy znaku) – a arbitrárneho – so „zdedenou“ symetriou, ale dominantne s asymetriou medzi formou a obsahom (forma nie je súčasťou odrazovej plochy znaku), a to nielen v prírodovedných, ale aj v humanitných a spoločenskovedných disciplínach. Fungovanie uvedených dvoch základných semiotických princípov, ktorých kooperáciu aj protipôsobenie potvrdzuje i prienikový vzťah medzi nimi, možno potvrdzovať napr. neurofyziologickým základom reči a komunikácie (o. i. dvoma základnými typmi afázie), genézou a vývinom jazyka, vznikom a vývinom grafických sústav, formovaním a rozvojom akusticko-auditívnych, ale aj neverbálnych prvkov v konštituovaní a rozvoji detskej reči, intralingválnou verzus interlingválnou komunikáciou (dominantnosť semaziologického, resp. onomaziologického pomenovacieho postupu) a pod. Z uvedených semiotických podstát, formujúcich znakový obraz sveta, sa odvíjajú dvojice univerzálnych binárnych opozícií (asociatívnosť – lineárnosť, motivovanosť – nemotivovanosť, paradigmatickosť – syntagmatickosť, simultánnosť – sukcesívnosť, metaforickosť – metonymickosť, lyrika – epika, priestor – čas atď.), ktorých kreovanie a analýza v príslušných jazykových, literárnych, umeleckých, filozofických (vrátane axiológie), etnologických, historických a ďalších javoch môže poskytnúť zásadnejšie informácie o semiotickej „tonalite“ ich prvkov a vzťahov medzi nimi ako zložiek ich variantných a invariantných charakteristík.

Kľúčové slová:
semiotika, ikonicita, arbitrárnosť, veda, umenie

Abstract:
The physical thesis of deterministic chaos ( deterministic fluctuation ) which is aimed at structuring elements in the (sub ) system (on the synergy - entropy axis) can be connected as a starting point theoreme on the relationship of symmetry and asymmetry as one of the dominant forms of form and content and as a fundamental initiator of two essential semiotic principles : iconic - symbolic – with the symmetry between form and content (the form is part of the reflecting surface of the sign ) - and arbitrary – with the " inherited " symmetry , but the dominant asymmetry between form and content (the form is not part of the reflecting surface of the sign) , not only in science but also in the humanities and social sciences . The functioning of these two basic semiotic principles, the cooperation and counteract of which is confirmed by the permease relationship between them, can be proved e.g.:by neurophysiological basis of speech and communication (in addition by the two basic types of aphasia ) , genesis and evolution of language , emergence and evolution of graphical systems , formation and development of acoustic and auditory , but also non-verbal elements in the formation and development of the child speech , intralingual versus interlingual communication (dominance of semasiological, or onomasiological naming process ) etc.The pairs of universal binary oppositions are derived from the above given semiotic fundamental principles which form the image of the world ( associativeness - linearity motivatedness – non-motivatedness, paradigmaticity - syntagmaticity , simultaneity - successiveness , metaphoricity - metonymicity , lyrics - epic , space - time etc. ), creating and analysis of which in the relevant linguistic, literary, artistic , philosophical ( including axiology ) , ethnological , historical , and other phenomena can provide substantial information about the semiotic " tonality " of their elements and relationships between them as constituents of the variant and invariant characteristics .

Keywords:
semiotics, iconicity, arbitrariness, science, art

Späť