Späť

Štandardizácia modelu poškodenia miechy a hodnotenie neurologického stavu u miniprasiat

Standardization of spinal cord injury model and assessment of neurological status in minipigs

Mgr. Monika Závodská
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav biologických a ekologických vied
Moyzesova 11, 040 01 Košice

Abstrakt:
Cieľom našej štúdie bolo štandardizovať model poškodenia miechy u miniprasiat, ktorý môže byť použitý pri testovaní neuroprotektívneho účinku hypotermie. Kompresia miechy bola navodená na úrovni L3 segmentu (rýchlosť 30mm/s a sila 15N, 8N; rýchlosť 10mm/s a sila 15N, 18N) s využitím počítačom riadeného kompresného zariadenia. Zvieratá sme počas 9 týždňového prežívania behaviorálne hodnotili nami vytvorenou behaviorálnou škálou pre miniprasatá (BSM, 0 – 20 bodov). Ako vysoko reprodukovateľný a spoľahlivý model poškodenia miechy sme vyhodnotili model pri použití rýchlosti 10mm/s a sile 18N, po ktorom boli zvieratá paraplegické a počas prežívania sa ich BSM ustálilo v priemere na hodnote 10. Tento model poškodenia spolu s behaviorálnou škálou pre miniprasatá poskytujú základ pre budúce testovanie nielen hypotermie, ale aj iných terapeutických postupov na liečbu poškodenej miechy u miniprasiat.

Kľúčové slová:
neurotrauma, kompresia miechy, miniprasa, behaviorálne hodnotenie, hypotermia

Abstract:
The aim of our study was to standardize the spinal cord injury model in minipigs, that we can use for testing the neuroprotection effect of hypothermia in the future. Spinal cord compression was induced by computer-controlled compression apparatus at L3 segment (velocity 30mm/s and force 15N, 8N; velocity 10mm/s and force 15N, 18N). The animals were behaviorally assessed during 9 weeks of survival by our behavioral scale for minipigs (BSM, range 0 – 20). We developed a reliable spinal cord inury model with high reproducibility (velocity 10mm/s, force 18N). Animals were parapregic after using this SCI model and their BSM was stabilized on level 10 in average during surviving. This SCI model along with behavioral scale for minipigs provide a base for testing hypothermia and other therapeutic procedures for treatment of SCI in the future.

Keywords:
neurotrauma, spinal cord compression, minipig, behavioral assessment, hypothermia

Späť