Späť

Magnetické nanočastice, ich význam vlastnosti a aplikácie

Magnetic nanoparticles: magnetic and structural propertie, and applications

RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav fyzikálnych vied
Park Angelinum 9, 040 01 Košice

Abstrakt:
Súbory magnetických častíc môžu vykazovať v závislosti od ich prípravy, veľkosti a štruktúrneho zloženia zaujímavé magnetické fenomény. Medzi takéto vlastnosti z pohľadu magnetického správania, patria jav superparamagnetizmus, preklápanie spinov v mono-doménových časticiach, kvantovanie magnetizácie, jav „exchange bias“, vyklopenie povrchových spinov, známe ako „spinový canting“. Magnetické nanočastice na báze Fe a Co, sú aj napriek nesmierne zaujímavým magnetickým vlastnostiam, ktoré skrývajú ešte mnoho neobjaveného, predmetom intenzívneho záujmu a štúdia aj vďaka rozmanitým aplikáciám. Medzi najvýznamnejšie z nich však bezpochyby patrí využitie nanočastíc v medicíne a elektrotechnike. Nanočastice železa, alebo oxidov železa, sa vďaka svojim vlastnostiam uplatňujú v lekárskej diagnostike na zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie pri liečbe hypertermie a významnú oblasť využitia predstavuje použitie magnetických častíc pre cielený transport liečiv. Zliatiny železa a kobaltu s platinou vo forme nanočastíc zas predstavujú perspektívne prekurzory pre výrobu záznamových médií s vysokou hustotou záznamu.

Kľúčové slová:
magnetické nanočastice, superparamagentizmus, MRI, hypertermia, štruktúrne vlastnosti

Abstract:
Arrays of magnetic particles, depending on their preparation, the size, and structural composition, can exhibit interesting magnetic phenomena. Such characteristics in terms of the magnetic behavior include superparamagnetism , fluctuation of the spins in mono - domain particles, quantum tunneling of magnetization phenomenon exchange bias, spin canting. Magnetic nanoparticles based on Fe and Co , despite the extremely interesting magnetic properties that hide many still undiscovered, the subject of intense interest and study thanks to diverse applications . The most important of them is undoubtedly the use of nanoparticles in medicine and electrical engineering. Nanoparticles of iron or iron oxide, thanks to its characteristics apply in medical diagnosis on magnetic resonance imaging in the treatment of hyperthermia and important field of application is to use magnetic particles for targeted drug delivery . Iron alloys and cobalt- platinum in the form of nanoparticles represent a promising precursor for recording media with high recording density.

Keywords:
magnetic nanoparticles, superparamagnetism, MRI, hypertermia, structural properties

Späť