Späť

Nanorozmerné materiály ako katalyzátory pre konverziu plynnej zmesi obsahujúcej CO2 na metanol.

Nanosized materials as catalysts for a conversion of gaseous mixture containing CO2 to methanol

Mgr. Marián Mičko
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav fyzikálnych vied
Park Angelinum 9, 040 01 Košice

Abstrakt:
Táto práca je zameraná na pyrolýznu degradáciu polymérov, podmienkach jej optimalizácie a potrebných katalyzátoroch, ktoré sú potrebné pre zlepšenie výťažnosti potrebných látok, najmä vodíka. Produkty získane z pyrolýzy môžeme ďalej využiť ako palivo, prípadne ako základné chemické zlúčeniny v chemickom priemysle. Pri pyrolýze je tiež dôležité zachytávať oxidy uhlíka, pretože je to skleníkový plyn. Preto sa venujem katalyzátorom, ktoré katalyzujú syntézu metanolu z oxidov uhlíka a vodíka. Tieto metódy využitia pyrolýzy majú význam najmä pri ekologickom zhodnotení odpadov polymérneho charakteru, pričom vznikajú látky, ktoré môžeme ďalej využiť.

Kľúčové slová:
pyrolýza, katalýza, nanoštruktúra, metanol, vodík

Abstract:
The thesis discusses the degradation of polymers by the means of pyrolysis, conditions of optimization processes and catalysts necessary to improve the yield of the target materials, particularly hydrogen. Products obtained from pyrolysis can further be used as fuels or as basic compounds in the chemical industry. During the process of pyrolysis, it is crucial to dispose of the oxides of carbon, dangerous greenhouse gasses. This is why the thesis studies the catalysts required for the synthesis of methanol from carbon oxides and hydrogen. These methods of utilising pyrolysis are of particular relevance in ecological decomposition of polymer waste, to produce of useful substances.

Keywords:
pyrolysis, catalysis, nanostructure, methanol, hydrogen

Späť