Späť

Molekulový magnetizmus komplexov Co(II)

Molecular magnetism of Co(II) complexes

Mgr. Lukáš Smolko
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav chemických vied
Moyzesova 11, 040 01 Košice

Abstrakt:
V posledných rokoch sa výskum molekulových magnetov pomerne rýchlo vyvíja. Zatiaľ čo v minulosti sa táto oblasť zameriavala na štúdium polynukleárnych komplexov 3d kovov a komplexov 4f kovov, momentálne sa začali študovať aj mononukleárne komplexy 3d kovov. Niektoré z nich sú popisované ako jednomolekulové magnety (single-molecule magnets, SMM). V rámci tejto problematiky bola študovaná príprava komplexných zlúčenín Co(II) s bidentátnymi N-donorovými ligandmi phen (1,10-fenantrolín), dmphen (2,9-dimetyl-1,10-fenantrolín) a tetradentátnymi N-donorovými ligandmi bapen (N,N’ – bis(3-aminopropyl)etyléndiamín) a tren (tris(2-aminoetyl)amín). Pripravené komplexy boli charakterizované pomocou Röntgenovej štruktúrnej analýzy, infračervenej spektroskopie a magnetických meraní.

Kľúčové slová:
komplexné zlúčeniny, kobalt, kryštálová štruktúra, infračervená spektroskopia, magnetické vlastnosti

Abstract:
In recent years the field of molecular magnetism is developing fast. While in previous period this area was focused mainly on investigation of polynuclear 3d metal complexes an 4f metal complexes, recently there is also growing interest in study of mononuclear 3d metal complexes. Some of these complexes are reported to be single-molecule magnets (SMM). Within this research preparation of Co(II) complexes with bidentate N-donor ligands phen (1,10-phenantroline), dmphen (2,9-dimethyl-1,10-phenantroline) and tetradentate N-donor ligands bapen (N,N’ – bis(3-aminopropyl)ethylenediamine) and tren (tris(2-aminoethyl)amine)was studied. Prepared complexes were characterized using X-ray structural analysis, infrared spectroscopy and magnetic measurements.

Keywords:
complexes, cobalt, crystal structure, infrared spectroscopy, magnetic properties

Späť