Späť

Biologická úloha nezvyčajných štruktúrnych motívov v DNA molekulách a ich vplyv celkový osud buniek

Biological role and regulation impact of unusual DNA structures on the fate of cells

doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav chemických vied
Moyzesova 11, 040 01 Košice

Abstrakt:
DNA molekuly môžu vytvárať nezvyčajné štruktúrne motívy, ktoré sú odlišné od dvojzávitnicovej formy DNA, ktorú objavili Watson a Crick v roku 1953. Niektoré z nasledujúcich typov štruktúr môžu vznikať v rámci dvojzávitnicovej: Z-DNA, H-DNA, podsunutá DNA alebo G-quadruplexová štruktúra. Tieto alternatívne formy výrazne ovplyvňujú celkový osud buniek, napríklad ovplyvňujú bunkovú diferenciáciu, ich životaschopnosť, starnutie ale aj rozvoj neurodegeneratívnych a iných genetických ochorení a v konečnom dôsledku ovplyvňujú aj karcinogenézu. Hlavným cieľom prehľadu je poskytnutie informácií o rozvoji výskumu v tejto oblasti a využití doterajších znalostí v boji proti niektorým civilizačným ochoreniam.

Kľúčové slová:
DNA, rakovina, G-kvadruplexy,, starnutie, civilizačné ochorenia

Abstract:
DNA can form unusual structural motifs in comparison to the most abundant double strand DNA discovered by Watson and Crick in 1953. It is known that some alternative structures occur in DNA, e.g. Z-DNA, H-DNA, slipped DNA and G-quadruplex. These non-B DNAs have a great impact on the cellular fate; they influence cell differentiation, viability and senescence of the cells, neurodegenerative and other genetic diseases and finally the development of cancer. The main goal of the lecture is to offer a short review about the progress in this research and utilization of knowledge in the fight with civilization diseases.

Keywords:
DNA, cancercivilization diseases,, G-quadruplex, civilization diseases, senescence

Späť