Späť

Zmeny správania jašteríc rodu Lacerta pri infekcii vektormi prenášanými patogénmi.

Behavioural alterations of lacertid lizards infected by vector-trasmitted pathogens.

Mgr. Adriana Hižňanová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav biologických a ekologických vied
Moyzesova 11, 040 01 Košice

Abstrakt:
Parazity môžu výrazne ovplyvniť správanie hostiteľa. Takáto zmena môže byť výhodná pre parazita, prospešná pre hostiteľa alebo ide o vedľajší účinok infekcie. V našom výskume sme sledovali účinky kliešťami prenášaných patogénov (Anaplasma, Borrelia) a krvných parazitov na niektoré typy správania (trajektória, rýchlosť, exploračné a únikové správanie) jašteríc rodu Lacerta. Jašterice sme odchytávali na niekoľkých lokalitách na Slovensku a v Rumunsku. Pracovali sme s troma druhmi jašteríc (Lacerta viridis, Lacerta agilis, Lacerta trilineata) s celkovým počtom 106 jedincov. Jedince sme monitorovali vo vybraných behaviorálnych testoch. Následne sme zvieratá vyšetrili na prítomnosť parazitov. Prevalencia krvnými parazitmi bola 24,19%; Anaplasma 59,67%; Borrelia 22,58% zo všetkých skúmaných zvierat. Koinfekcia baktériami Anaplasma a Borrelia bola zaznamenaná u 19,35% jedincov a 29,03% jašteríc bolo negatívnych na všetky sledované patogény. Predbežné výsledky naznačujú rozdiel v prejdenej trajektórii u infikovaných jašteríc v porovnaní s neinfikovanými. Infikované jedince mali dlhšiu celkovo prejdenú trajektóriu. Zatiaľ nebola zistená významná súvislosť medzi ostatnými sledovanými parametrami. Výskum v tejto oblasti by mohol poskytnúť široké spektrum vedomostí a prispieť k objasňovaniu vzťahu medzi parazitom a hostiteľom.

Kľúčové slová:
zmeny správania, Borrelia, Anaplasma, Lacerta, trajektória

Abstract:
Parasites may have significant impact on the host behaviour that benefits itself, benefits the host, or it is a side-effect of the infection. We investigated the effects of tick-borne pathogens such as Anaplasma and Borrelia and of blood parasites on some behavioural patterns (trajectory, speed, exploration, and escape behaviour) of lacertid lizards. Lizards were captured in natural conditions in Slovakia and in Romania. Three species (Lacerta viridis, Lacerta agilis, Lacerta trilineata) with a total number of 106 individuals were obtained. Behavioural monitoring was conducted after the capture. We monitored all individuals in selected behavioural tests. Subsequently all animals were examined for the presence of parasites. Prevalence of blood parasites was 24.19%; Anaplasma 59.67% and Borrelia 22.58% from all examined animals. Coinfection with Anaplasma and Borrelia was found in 19.35% of all individuals and 29.03% of lizards were negative for any of the monitored pathogens. Preliminary results show that infected lizards had longer total distance travelled compared with uninfected animals. There was no significance between other monitored parameters. Research in this field is most likely to produce information of wide interest and may help to enhance the understanding of the life cycle and ecology of parasite-host relationship.

Keywords:
behavioural alterations, Borrelia, Anaplasma, Lacerta, trajectory

Späť