Späť

Štúdia Pharmachild: Farmakovigilancia pri juvenilnej idiopatickej artritíde

Pharmachild study: Pharmacovigilance in juvenile idiopathic arthritis

MUDr. Pavol Mrážik
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Klinika detí a dorastu
Tr. SNP 1, 040 11 Košice

Abstrakt:
Farmakovigilancia („farmakobdelosť“) je definovaná ako vedný odbor zaoberajúci sa zhromažďovaním, hodnotením a porozumením informáciám o nežiaducich účinkov liekov a ich prevencii. Jej cieľmi sú zlepšenie zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti vo vzťahu k liekom, ako aj podpora programov verejného zdravotníctva poskytovaním spoľahlivých a vyvážených informácií pre lepšie zhodnotenie pomeru riziko : benefit daného lieku. Juvenilná idiopatická artritída (JIA) je rôznorodá skupina artritíd neznámej etiológie, ktoré začínajú pred dovŕšením 16 rokov veku a pretrvávajú aspoň 6 týždňov. Súčasne je najčastejšou chronickou reumatickou chorobou detského veku a významnou príčinou krátkodobých aj dlhodobých obmedzení či zníženej kvality života. Pharmachild je spoločný projekt Medzinárodnej spoločnosti pre štúdie v pediatrickej reumatológii (PRINTO) a Európskej spoločnosti pediatrickej reumatológie (PRES), ktorého cieľom je dlhodobé (3-10 ročné) sledovanie pacientov s JIA liečených metotrexátom (liekom voľby z druhej línie pre pacientov neodpovedajúcich na liečbu nesteroidnými protizápalovými liekmi) alebo biologickou liečbou (liekmi tretej línie ako sú etanercept alebo adalimumab) v snahe monitorovať vzniknuté stredne ťažké, ťažké alebo závažné nežiaduce udalosti.

Kľúčové slová:
farmakovigilancia, juvenilná idiopatická artritída, nežiaduce účinky liekov, metotrexát, biologická liečba

Abstract:
Pharmacovigilance is defined as the science and activities relating to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effects or any other drug-related problem. The aims of pharmacovigilance are to enhance patient care and patient safety in relation to the use of medicines; and to support public health programmes by providing reliable, balanced information for the effective assessment of the risk-benefit profile of medicine. Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is a heterogeneous group of arthritides of unknown cause which begins before the age of 16 and lasts for at least 6 weeks and in same time the most common chronic rheumatic disease in children and an important cause of short and long-term disability and quality of life impairment. Pharmachild is a pharmacovigilance project of the Paediatric Rheumatology INternational Trials Organisation (PRINTO) and the Pediatric Rheumatology European Society (PRES) which aims at observing children with JIA for 3-10 years undergoing treatment with methotrexate (the second line agent of first choice for the treatment of children who do not respond to non-steroidal anti-inflammatory drugs) or biologic agents (the third line agents such as etanercept or adalimumab) in order to collect moderate, severe or serious adverse events occurred.

Keywords:
pharmacovigilance, juvenile idiopathic arthritis, adverse events, methotrexate, biologic agents

Späť