Späť

Pohľad do vnútra nanopórov

Insight into nanopores

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav chemických vied
Moyzesova 11, 040 01 Košice

Abstrakt:
Predpona „nano-“, ktorá sa zvykne označovať materiály a objekty s rozmermi 1-100 nm môže byť pre niekoho synonymom „tajomna“, pre niekoho synonymom pokroku, pre iného môže patriť medzi účelovo a marketingovo používané predpony a slová, podobne ako bio-, eko- či zelený (green). Odhliadnuc od týchto pohľadov je však neodškriepiteľné a preukázateľné, že vedecké poznatky a vedomosti, získané skúmaním nanomateriálov patria medzi paradigmy, t.j. tie, ktoré výrazne menia, posúvajú a formujú ľudskú spoločnosť. V rámci prednášky v krátkosti predstavím koncept nanomateriálov. Ukážem, že nanomateriály nie sú len výmyslom človeka, ale vlastnosti nanoobjektov účelne využíva aj príroda. V krátkosti predstavím rôzne kategórie nanomateriálov. Hlavná časť prednášky bude venovaná nanopórovitým materiálom. Predstavím na prvý pohľad ich častokrát zarážajúce vlastnosti a aplikácie, ktoré zasahujú takmer všetky oblasti ľudskej činnosti napr. od katalýzy, separácie, biotechnológií, energetiky, biomedicínskych aplikácií, farmaceutického priemyslu až po kozmetiku a výrobu parfumov.

Kľúčové slová:
nanotechnológie, nanomateriály, pórovité materiály, skleníkový efekt, vodíkové technológie

Abstract:
The prefix "nano" , which is usually referred to materials and objects with dimensions of 1-100 nm, may seem to somebody to be a synonym of " mystique ", for someone else to be synonym connected with progress, or for others the prefix nano- may belong to purpose-built or marketing prefixes and words like bio - eco - or green. Apart from these different views, however, it is indisputable and verifiable, that scientific knowledge gained by examining nanomaterials belongs to paradigms, i.e. the knowledge that significantly influenced and formed the human society around the world. In the lecture I will briefly introduce the concept of nanomaterials. I will show that nanomaterials are not „man-discovered“ materials, but the properties of nano-objects are efficiently used in the nature for a long time. I will outline the various categories of nanomaterials. The main part of my talk will concern the nanoporous materials. I will Introduce at a glance often striking properties and applications of nanoporous materials, that affect almost all areas of human activity, for example catalysis, separation, biotechnology, energy, biomedical applications, pharmaceutical industry or cosmetics and production of perfumes.

Keywords:
nanotechnologies, nanomaterials, porous materials, greenhouse effect, hydrogen technologies

Späť