Späť

Teoretické a praktické aspekty služieb

Theoretical and practical aspects of services

PhDr. Miroslav Fečko
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy
Popradská 66, 041 32 Košice

Abstrakt:
Príspevok je zameraný na teoretické a praktické vymedzenie pojmu služby. Služby zamestnávajú podstatnú časť všetkých zamestnancov, významne sa podieľajú na tvorbe HDP ekonomík štátov a predstavujú sektor neustále sa meniaci a rozvíjajúci, ktorého významné postavenie naďalej rastie. Množstvo ekonomických aktivít rôzneho charakteru, ktoré môžeme do oblasti služieb zaradiť zároveň ich jednoznačné teoretické vymedzenie komplikujú. Cieľom príspevku je analýza a komparácia existujúcich teoretických vymedzení pojmu služby, charakteristika a identifikácia špecifických čŕt služieb a vymedzenie konkrétnych ekonomických aktivít spadajúcich do tejto oblasti.

Kľúčové slová:
služby, sektor služieb, terminológia, špecifiká, klasifikácia

Abstract:
The article is focusing on theoretical and practical definition of services. Services are employing a substantial part of all employees, are importantly involved in GDP formation in the economy of states and are a sector which is constantly changing and developing, which importance is continuously growing. Many economic activities of different kind, which we can include into the services area, complicate their clear theoretical definition. The goal of the article is an analysis and comparison of existing theoretical definitions of the term services, characteristic and identification of specific characteristics of services and definition of concrete economic activities falling within this field.

Keywords:
services, services sector, terminology, specifics, classification

Späť