Späť

Pôvod sakrálnej architektúry v Severnom Potisí s príkladom v Krásnej nad Hornádom.

The origin of religious architecture in Severné Potisie with example Krásna nad Hornádom.

Mgr. Pavol Kacvinský
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Katedra histórie
Petzvalova 4, 040 11 Košice

Abstrakt:
Cieľom nášho príspevku je v stručnej forme poukázať na predbežné výsledky dizertačnej práce s názvom Pôvod sakrálnej architektúry v Severnom Potisí. Schválne sme vybrali jednu obec a na nej poukázali na jej jednotlivé sakrálne objekty, ktoré v nej počas dejín vznikali. Aj napriek tomu, že dnes sú už neexistujúce. Opierame sa o historické i archeologické dokumenty, ale najmä o osobný terénny výskum.

Kľúčové slová:
sakrálna architektúra, Krásna nad Hornádom, Severné Potisie, archeológia, história

Abstract:
Kacvinský, Pavol: The origin of religious architecture in Severné Potisie with example Krásna nad Hornádom. Contribution. Pavol Jozef Safarik University in Kosice. Faculty of Arts; Department of History, doctoral student. The aim of this paper is to highlight in a concise form the preliminary results of a dissertation titled The origin of religious architecture in Severné Potisie. We deliberately chose one village and we pointed to its various sacred objects which originated here throughout history. Despite the fact, that these objects don´t exist anymore. We draw from historical and archaeological documents, especially from legwork.

Keywords:
religious architecture, Krásna nad Hornádom, Severné Potisie, archeology, history

Späť