Späť

Ochrana základných práv a Súdny dvor Európskej únie: Od všeobecných právnych zásad ku Charte základných práv EÚ

Protection of Fundamental Rights and the Court of Justice of the European Union: From General Principles to the Charter of Fundamental Rights of the EU

JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Ústav európskeho práva
Kováčska 26, 040 75 Košice

Abstrakt:
Súdny dvor v svojej judikatúre stabilne pripomína, že Európske spoločenstvá a dnes Európska únia sú spoločenstvami práva. Pre takéto spoločenstvá je typické, že garantujú jednotlivcom patriacim do sféry ich pôsobnosti ochranu ich základných práv. Pôvodné Európske spoločenstvá však neboli vytvárané ako medzinárodné organizácie pôsobiace v oblasti ochrany základných práv. Tieto medzinárodné organizácie mali hlavne ekonomické ciele. Počas svojej existencie si Európske spoločenstvá a Európska únia postupne, aj pod tlakom a vplyvom judikatúry Súdneho dvora, začali uvedomovať význam ochrany základných práv, ktorá sa stala súčasťou všeobecných právnych zásad. Súdny dvor svojimi doktrinálnymi rozsudkami stál na počiatku ochrany základných práv. Jeho úsilie vyústilo do prijatia Charty základných práv Európskej únie. Ďalším stupňom vývoja by malo byť pristúpenie Európskej únie k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Príspevok skúma úlohu Súdneho dvora v tomto zložitom vývoji. Venuje sa aj otázke, či ďalšia úroveň ochrany základných práv jednotlivcov žijúcich v členských štátoch Európskej únie nespôsobuje také skomplikovanie systému prostriedkov ochrany základných práv, ktoré by v konečnom dôsledku mohlo viesť ku zníženiu ich účinnej ochrany.

Kľúčové slová:
Európska únia, Súdny dvor Európskej únie, základné práva, Charta základných práv Európskej únie, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Abstract:
Court of Justice in its case law constantly reminds that the European Communities and the European Union are the rule of law polities. For these societies is typical to guarantee fundamental rights to all of their individuals. Originally, the European Communities as the international organisations were not aimed at the protection of fundamental rights; they followed mainly economic goals. The European Communities and the European Union during their existence, consecutively, moreover under pressure and influence of the case law of the Court of Justice, started to be aware of the protection of fundamental rights that had become a part of the general principles of European law. The Court of Justice by its doctrinal judgments has been at the outset of the protection of fundamental rights; its effort has resulted to the adoption of the Charter of Fundamental Rights of the EU. There should be another development issuing in the accession of the EU to the European Convention of Human Rights. The contribution deals with the role of the Court of Justice in this very complicated evolution and at the same time analyses the question whether an extra level of the protection of fundamental rights of individuals living in the Member States of the EU might not cause an impeding of the system of remedies for the protection of fundamental rights which could lead to lowering of their effective protection.

Keywords:
European Union, Court of Justice, fundamental rights, Charter of Fundamental Rights of the EU, European Convention of Human Rights

Späť