Späť

Interakcie farbív s polyaniónmi

Interactions of the dyes with polyanions

Mgr. Júlia Kudláčová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav chemických vied
Moyzesova 11, 040 01 Košice

Abstrakt:
Agregácia v roztoku je vlastnosťou farbív, ktorá ovplyvňuje ich fotofyzikálne vlastnosti, a preto je o ňu špeciálny záujem. Iónové farbivá majú tendenciu vytvárať diméry a niekedy dokonca aj vyššie agregáty. Prítomnosť polyméru výrazne zvyšuje samoagregáciu farbív, ktorá je sprevádzaná zmenami v absorpčnom a fluorescenčnom spektre. Na tieto kvantitatívne a kvalitatívne zmeny v spektrách vplýva chemické zloženie, hustota náboja, flexibilita, veľkosť a čiastočne hydrofóbny charakter polyaniónov. Naviazanie kladne nabitých farbív na polyanióny môže viesť k zmenám v emisných kvantových výťažkoch a k posunu absorpčného maxima ku kratším vlnovým dĺžkam, čo je jav označovaný ako metachromasia. V tejto práci sme študovali schopnosť tvoriť agregáty biologicky aktívnej látky safranín T (ST) v prítomnosti nefrakcionovaného heparínu a ďalších polyaniónov. UV-Vis absorpčná spektroskopia ukázala, že zvyšujúca sa koncentrácia polyelektrolytu indukuje tvorbu metachromatického komplexu. Hypsochrómne posunutý absorpčný pás sa pripisuje H-agregátom farbiva. Bifázový signál v indukovanom CD spektre je experimentálny dôkaz viazania ST vo forme diméru na negatívne nabitý heparín.

Kľúčové slová:
safranín T, heparín, indukovaný cirkulárny dichroizmus, agregácia, metachromasia

Abstract:
Aggregation is one of the features of dyes in solution, affecting their photophysical properties and therefore being of special interest. The ionic dyes tend to form dimer and sometimes higher order aggregates. The presence of the polymer significantly increases the self-aggregation of the dyes, which is accompanied by changes in the absorption and fluorescence spectra. The chemical composition, charge density, flexibility, size and partially hydrophobic nature of polyanions affect the quantitative and qualitative changes in the spectra. Binding of positively charged dyes to polyanions can lead to changes in the emission quantum yields and to a shift of the absorption band of dye to shorter wavelengths, a phenomenon known as metachromasia. The aim of this contribution is to study the electrostatic interaction of the cationic dye safranin T (ST) to the anionic polyelectrolyte heparin. The UV-visible spectroscopy study shows that addition of increasing amounts of polyelectrolyte induces the formation of a metachromatic complex. The hypsochromic absorption shift obtained is attributed to dye H-aggregates. Biphasic signal in induced CD spectra is experimental evidence of the binding of ST to the negative charged heparin and that dye-dye interaction is occurring.

Keywords:
safranin T, heparin, induced circular dichroism, aggregation, metachromasia

Späť