Späť

Čo je pôsobivé na štúdiu mutualistických symbióz rastlín s hubami?

What is spectacular on the study of mutualistic symbioses of plants with fungi?

prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav biologických a ekologických vied
Mánesova 23, 040 01 Košice

Abstrakt:
Fototorofné organizmy začali osídľovať terestrické ekosystémy približne pred 450 - 600 miliónmi rokov. Pre tieto organizmy sa stala dostupnosť vody vzácnejšou v porovnaní s akvatickými habitátmi, resp. dostupnosť vody bola kľúčovým prvkom ich prežitia, ale prvé terestrické rastliny museli čeliť aj ďalším environmentálnym stresom. Tieto stresové faktory zahrňovali najmä obmedzenie minerálnej výživy, zvýšenú intenzitu UV žiarenia a fluktuáciu teploty prostredia. Biológovia sa domnievajú, že väčšina adaptácií nevyhnutných pre rastliny pri osídľovaní terestrických habitátov sa udiala prostredníctvom mutualistických symbióz, interakcií medzi minimálne dvomi symbiotickými indivíduami, fototrofnými organizmami a hubami. V súčasnosti sú najvýznamnejšími príkladmi mutualistických symbióz medzi hubami a riasami (resp. sinicami) lišajníky, zatiaľ čo najvýznamnejším príkladom symbiózy medzi tzv. vyššími rastlinami a hubami sú mykorízne symbiózy.

Kľúčové slová:
lišajníky, evolúcia, adaptácia, teplo, voda

Abstract:
Phototrophic organisms start to inhabit land habitats perhaps as far back as 450 - 600 million years ago. For these organisms, not only did water content become rare or even absent, but the first land plants faced further environmental stresses. These stresses may include limitations in mineral nutrition, increased UV radiation and strong fluctuation of temperatures. Biologists are assuming that many of the adaptations, which were necessary for plants to colonize terrestrial environments, were provided through the formation of mutualisms, a biological interaction between symbiotic individuals of two different biological species, phototrophs with particular species of fungi. So far, the best known examples of mutualistic symbiosis between fungi and algae/cyanobacteria are lichens, while the most important example of mutualistic symbioses of “higher” plants with fungi are mycorrhizzae.

Keywords:
lichens, evolution, adaptation, temperature, water

Späť