Späť

Hodnotenie kvality inštitucionálneho prostredia.

Evaluation of the quality of the institutional environment.

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy
Popradská 66, 041 32 Košice

Abstrakt:
Kvalita inštitucionálneho prostredia, kvalita správy, je významným činiteľom ovplyvňujúcim budúci ekonomický rast a konkurencieschopnosť krajín. Príspevok prináša výsledky hodnotenia dvoch agregovaných ukazovateľov kvality inštitucionálneho prostredia, ktoré využíva Svetová banka, a to efektívnosti vlády a kvality regulácie. Na precizovanie hodnotenia efektívnosti vlády sme použili ukazovatele hodnotiace transparentnosť rozhodovania vlády, zneužívanie verejných prostriedkov a odstraňovane plytvania vládnych výdavkov. Hodnotenie kvality regulácie vychádzalo z posúdenia indexu začatia podnikania, bremena regulácie, efektívnosti protimonopolnej politiky a indexu ekonomickej slobody. Výsledky dosiahnuté krajinami V4 sme konfrontovali s vývojom v EÚ. Komparácia vybraných ukazovateľov umožnila hodnotiť kvalitu inštitucionálneho prostredia vybraných krajín.

Kľúčové slová:
inštitúcie, správa, kvalita správy, efektivita vlády, kvalita regulácie

Abstract:
The quality of the institutional environment, quality management, is an important factor affecting the future economic growth and the competitiveness of countries. The contribution brings the results of the two aggregate indicators of the quality of the institutional environment that uses the World Bank, and government effectiveness and regulatory quality. For more precise evaluation of the effectiveness of government we have used indicator of the transparency of government policymaking, diversion of public funds and wastefulness of government spending. Evaluation of the quality of regulation was based on an index of starting a business, burden of government regulation, the effectiveness of anti-monopoly policy and economic freedom index. Results obtained V4 we confronted with developments in the EU. Comparison of selected indicators enable the evaluation of the quality of the institutional environment in selected countries.

Keywords:
institutions, governance, quality management, government effectiveness, regulatory quality

Späť