Späť

Pôsobenie dusíka na vybrané fyziologické parametre rastliny Matricaria chamomilla

Effect of nitrogen on selected physiological parameters in plant Matricaria chamomilla

Mgr. Matúš Sajko
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav biologických a ekologických vied
Mánesova 23, 040 01 Košice

Abstrakt:
Vyššie rastliny prijímajú dusík v dvoch formách, ako nitrát (NO3-) a amónny katión (NH4+). V tejto práci sme sa zamerali na zmeny niektorých fyziologických parametrov v rastline Matricaria chamomilla, ktoré boli indukované vysokými dávkami dusíka. Dusík bol do pôdneho substrátu dodaný vo forme KNO3 v množstvách 42, 210, 420, 840 mg a 420 mg dusíka v roztoku NH4NO3. Zistili sme negatívnu koreláciu medzi zvyšujúcimi dávkami dusíka a podielom vody v listoch, a pozitívnu koreláciu pre akumuláciu NO3- v rastlinných pletivách. Zistila sa zvýšená aktivita enzýmu nitrátreduktáza, pričom diploidné rastliny reagovali na najvyššiu koncentráciu KNO3 citlivejšie než tetraploidné rastliny. Celkový obsah dusíka stanovený Kjeldahlovou metódou sa po pridaní KNO3 výrazne nezmenil, ale dávky NH4NO3 ho zvýšili. Akumulácia prolínu v listoch tetraploidných rastlín sa signifikantne zvyšovala v závislosti od stúpajúcich koncentrácií nitrátu. Pokusné podmienky sa prejavili tiež na obsahu chlorofylov.

Kľúčové slová:
Matricaria chamomilla, nitrát, amónny katión, dusík, osmotický stres

Abstract:
Nitrogen is taken up by higher plants in two forms, as nitrate (NO3-) and ammonium (NH4+). In this work, we focused on changes in some physiological parameters of Matricaria chamomilla induced by high dosages of nitrogen. The nitrogen was applied to the soil substrate in the form of KNO3 at 42, 210, 420, 840 mg and 420 mg nitrogen in NH4NO3. Negative correlation between increasing nitrogen dosages and water portion in leaves, and positive correlation in NO3- accumulation in plant tissues was found. Nitrate reductase activity has also risen, diploid plants were more sensitive to the highest concentration of KNO3 in comparison with tetraploid plants. Total nitrogen content was not significantly affected by KNO3 addition, but NH4NO3 dosages increased it. The osmolyte proline accumulated significantly in leaves depending on rising concentrations of nitrate in tetraploid plants. The experimental conditions were reflected also in chlorophyll content.

Keywords:
Matricaria chamomilla, nitrate, ammonium, nitrogen, osmotic stress

Späť