Späť

Diabetes mellitus 2. typu a tyreopatie

Diabetes mellitus type 2 a thyreopathies

MUDr. Štefan Sotak
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
I. interná klinika
Tr. SNP 1, 040 11 Košice

Abstrakt:
Diabetes mellitus typu 2 a tyreopatie sú dve najčastejšie ochorenia v klinickej praxi, ktorými trpia celosvetovo stovky miliónov ľudí. Zdá sa, že medzi oboma ochoreniami existuje vzájomná súvislosť, ktorá je podmienená génovými polymorfizmami dejodináz a aktivátorov receptorov aktivujúcich proliferáciu peroxizómov. Najmä hyper- a hypotyreóza akejkoľvek etiológie výrazne ovplyvňujú glykoreguláciu a podieľajú sa na vzniku a rozvoji inzulínovej rezistencie. Neliečená hypertyreóza zvyšuje hladiny glykémie u diabetikov a nezredukovaná dávka inzulínu alebo peroarálnych antidiabetík môže viesť k hypoglykémii u hypotyreóznych pacientov.

Kľúčové slová:
diabetes mellitus 2, tyreopatie, inzulínová rezistencia, polymorfizmy, inzulín

Abstract:
Diabetes mellitus type 2 and thyreopathies are two most common diseases in clinical practice, which are suffered by hundred million people around the world. It seems that between both diseases exists a relationship, which is conditioned by gene polymorphisms of deiodinase genes and peroxizome proliferator-activated receptors. Especially hyper- and hypothyreoidism of either etiology markedly affect glucoregulation and participate in creation and development of insulin resistance. Untreated hyperthyreosis increasis serum glucose levels in diabetics and unreduced doses of insulin or anti-diabetic drugs can lead to hypoglycemia in hypothyreotic patients.

Keywords:
diabetes mellitus 2, thyreopathies, insulin resistance, polymorphisms, insulin

Späť