Späť

Manhattan - signum 21. storočia

Manhattan - signum 21st century

prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Katedra filozofie a dejín filozofie
Moyzesova 9, 040 01 Košice

Abstrakt:
Nástup éry globalizovaného nihilizmu je spojený s teroristickými útokmi proti USA z 11. septembra 2001, keď v centre New Yorku padli mrakodrapy Twin Towers, do ktorých vrazili dve civilné dopravné lietadla, ktoré riadili islamskí teroristi. Tým sa otvoril tak radikálne nový priestor pre filozofickú recepciu teroristického nihilizmu, aký sme doteraz v dejinách Západu nezažili. Problém nihilizmu je vo filozofii v centre pozornosti minimálne od druhej polovice 19. storočia v diele nezabudnúteľného nemeckého filozofa Friedricha Nietzscheho. V 20. storočí sa vývoj euro-americkej civilizácie dostáva do zjavnej pozície tej kultúry, ktorá hospodarský rast pokladá za ústredný indikátor blaha spoločnosti. Potom nevyhnutne vyvvstáva s novou silou otázka, kto ma "riadiť" tento náš svet, v ktorom nie je iba západná kultúra a kde existujú vedľa seba i v sebe rôzne kultúry s rôznymi (a mnoho raz aj protikladnými) hodnotovými orientáciami. Do akej miery vieme zodpovedne odpovedať na stanovisko francúzskeho filozofa A. Glucksmanna, že na Manhattan "padlo všetko svinstvo 20. storočia". Sme schopní správne identifikovať toto "svinstvo" a priznať si, že je to najmä "euro-americké svinstvo", ktoré je najťažšie a zároveň najbolestnejšie, lebo sa vnútorne dotýka toho najpodstatnejšieho: euro-americká kultúra je v doterajších dejinách ľudstva najagresívnejším typom kultúry vôbec. Globalizácia násilia, v ktorej Západ učinkuje ako jeden z jej najaktívnejších činiteľov, vedie s neúprosnou nevyhnutnosťou k "prevráteniu všetkých hodnôt". Obratenie západného bohatstva proti inšitúciam Západu - to je základná algoritmus teroristických projektov v zápase chudobného Juhu, proti bohatému Severu ako "zrážke" civilizácii.

Kľúčové slová:
Manhattan, nihilizmus, globálny nihilizmus, terorizmus, hodnoty

Abstract:
Advent of a globalized era nihilism is associated with the terrorist attacks against the U.S. on 11 September 2001, when the center of New York skyscrapers fallen Twin Towers , which bumped into two civilian airliners that follow Islamic terrorists . This will open a radically new space for philosophical reception terrorist nihilism , which we have not experienced before in the history of the West . The problem is in the philosophy of nihilism in the spotlight at least since the second half of the 19th century in the work of unforgettable German philosopher Friedrich Nietzsche . In the 20th century , the development of Euro- American civilization gets to the apparent position of the culture that economic growth considered a key indicator of the welfare society . Then necessarily vyvvstáva with renewed vigor question of who " manage " this our world , which is not only a western culture where coexist even wearing different cultures with different ( and many times even contradictory ) value orientations . To what extent we can responsibly respond to the opinion of the French philosopher A. Glucksmann that Manhattan " fell all the crap of the 20th century " . We are able to correctly identify this " crap " and admit that it is particularly " Euro-American crap " , which is the hardest and most painful at the same time , because internally touches the most important issues : the Euro - American culture in the history of mankind so far the most aggressive type of culture in general . Globalization of violence , which effects the West as one of the most active players , leading to an inexorable necessity to " overturning of all values" . Inverted Western wealth inšitúciam against the West - it is the basic algorithm terrorist projects in the poor South match against the rich North as a " clash " of civilizations .

Keywords:
Manhattan, nihilism, global nihilism, terrorism, values

Späť