Späť

Za všetkým hľadajme estrogény

Everything is affecterd by estrogens

Mgr. Elena Kupcová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav chemických vied
Moyzesova 11, 040 01 Košice

Abstrakt:
Estrogény (estrón, estradiol, estriol) sú ľudské pohlavné hormóny, ktoré sú dôležité počas rôznych fáz ľudskej ontogenézy – ovplyvňujú prenatálny vývoj, rast, dospievanie, reprodukciu a sexuálne správanie. Napriek tomu, že estrogény sú primárne ženské pohlavné hormóny, majú široké spektrum účinkov u oboch pohlaví. Z tohto hľadiska je vhodnejšie definovať ich ako dôležité biologické messengery, ktoré okrem iného ovplyvňujú metabolizmus kostí a lipidov, kardiovaskulárny systém, nervový systém, kožu a imunitu. Estrogény sú v centre záujmu, pretože sú nápomocné pri indikácii rôznych biochemických procesov v tele, sú zložkami mnohých farmaceutických prípravkov a ich prítomnosť v životnom prostredí a potravinách je dôkladne monitorovaná, hlavne kvôli ich potenciálnym negatívnym účinkom na ľudské zdravie. Najčastejšie využívanými analytickými metódami pre ich detekciu sú chromatografické metódy, ktoré poskytujú citlivé a selektívne stanovenie jednotlivých estrogénov. Kvôli nízkym koncentráciám estrogénov v biologických a environmentálnych vzorkách je vhodné použitie extrakčných techník, vďaka ktorým dôjde k zakoncentrovaniu analytu a zníženiu matrix efektu a tým k zlepšeniu stanovenia v rôznych typoch vzoriek pomocou zvolenej analytickej metódy.

Kľúčové slová:
estrogény, tenkovrstvová chromatografia, SPE, DLLME, moč

Abstract:
Estrogens (estrone, estradiol, estriol) are human sex hormones, which are important during different stages of human ontogenesis – they affect prenatal development, growth, maturation, reproduction and sexual behavior. Despite the fact that estrogens are primarily female sex hormones, they have a variety of effects in both sexes and, therefore, it is preferable to define them as important biological messengers. Estrogens, among other things, regulate the bone and lipid metabolism, cardiovascular and nervous system, skin and immunity. These compounds of a great interest are helpful in indicating various biochemical processes in the body, are components of many pharmaceutical preparations, and their presence in the environment and food is carefully monitored, especially because of their potential negative effects on human health. The most frequently used analytical methods for their detection are chromatographic methods which provide sensitive and selective determination of individual estrogens. Due to low concentrations of estrogens in biological and environmental samples, it is appropriate to use extraction techniques for the preconcentration of analyte and reduction of matrix effect, thus enhancing the determination in different types of samples using chosen analytical method.

Keywords:
estrogens, thin-layer chromatography, SPE, DLLME, urine

Späť