Späť

Obezita a črevná mikroflóra

Obesity and gut microbiota

MUDr. Alžbeta Tóhátyová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Klinika detí a dorastu
Tr. SNP 1, 040 11 Košice

Abstrakt:
Podľa WHO detská obezita „ je jedným z najzávažnejších zdravotných problémov 21. storočia“. Črevná mikroflóra môže podstatne ovplyvňovať utilizáciu tuku, inzulínovú signalizáciu, lipidový a glukózový metabolizmus. Črevná mikrobiota obéznych ľudí je charakterizovaná nižším počtom Bacteroidetes a vyšším počtom Firmicutes, než mikroflóra štíhlych kontrolných jedincov. Faktory, ktoré môžu vysvetliť súvislosť medzi stravou, črevnou mikroflórou a metabolickým fenotypom hostiteľa sú FIAF (fasting-induced adipose factor), AMP-aktivovaná proteinkináza, LPS G- črevných baktérií, mastné kyseliny s krátkym reťazcom (SCFAs). Vedecké dôkazy vzťahu črevnej mikroflóry a obezity boli preukázané u malých detí, u obéznych dospievajúcich a u tehotných žien. Modulácia ekosystému tráviaceho traktu s využitím probiotických mikroorganizmov a neutrálnych bioaktívnych látok by mohla zefektívniť prevenciu a terapiu mnohých chorobných procesov. Príspevok poskytuje ucelený prehľad o vzťahu črevnej mikroflóry, LPS, nešpecifickej imunitnej odpovede k rozvoju obezity a nealkoholovej tukovej chorobe pečene.

Kľúčové slová:
črevná mikroflóra, obezita, NAFLD, probiotiká, zápal

Abstract:
According to the World Health Organization, childhood obesity “is one of the most serious public health challenges of the 21st century“. Gut microbiota seems to additionally contribute to the differences in body weight, fat distribution, insulin sensitivity and lipid- and glucose- metabolism. Gut microbiota of obese people is characterized by fewer Bacteroidetes and more Firmicutes than the microflora of lean individuals. Several mechanisms- fasting-induced adipose factor (FIAF), activation of AMP-activated protein kinase, LPS derived G-negative intestinal bacteria and short chain fatty acids (SCFAs)- can account for the interrelationship between diet, gut microbiota and host metabolic phenotype. The predictive value of gut bacterial composition on the development of obesity was demonstrated in small children, obese adolescents and pregnant women. Influencing the gut microbiota by probiotics and bioactive substances may enable for more effective the treatment or prevention of many disease. The contribution provides a comprehensive overview of the interaction among intestinal microbiota, LPSs, innate immune system in the development of obesity and non-alcoholic fatty liver disease.

Keywords:
gut microbiota, obesity, NAFLD, probiotics, inflammation

Späť