Späť

Chemie v dějinách a ve 21. století

Chemistry in history and in the 21st century

prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR,

Dolejškova 3, 182 23 Praha 8

Abstrakt:
Chemie v současné době představuje jednu z nejvýznamnějších a nejdůležitějších oblastí života lidské společnosti s nedozírným vlivem na náš každodenní život. Bez nadsázky lze prokázat, že náš život bez chemie by vypadal úplně jinak a zejména by hluboce poklesla naše životní úroveň.Ve své přednášce bych chtěl poukázat, jak chemie ovlivňovala lidský život po staletí a jak její význam stoupal až do dnešní doby. Začátek přednášky bude věnován vybraným kapitolám z historie chemie, ve kterých bude ukázáno, jak se měnil náš život s rostoucím pochopením a využitím chemie. Chtěl bych ukázat, jak chemie působila v kladném slova smyslu v mnoha oblastech, nicméně se zmíním i o zneužití chemie např. pro válečné účely. Závěrečná část přednášky bude věnována významných chemickým procesům, výzkumu v oblasti chemie a zejména katalýzy z pohledu udržitelného života.

Kľúčové slová:
Chemie, Historie, Katalýza, Udržitelný život, Zeolity

Abstract:
Chemistry currently represents one of the most important areas in the life of human society with unprecedented impact on our daily lives. Without exaggeration we can prove that our life without chemistry would look completely different, and especially our standard of living would deeply decrease. In my lecture I would like to point out how the chemistry affected the human life for centuries and how its importance has arisen until today. The beginning of the lecture will be devoted to selected topics from the history of chemistry, in which I will show how the chemistry changed our lives with its growing understanding and practical use. I would like to show how the chemistry influenced people in a positive sense in many areas, however, I will mention also the misuse of chemistry for military purposes. The final part of the lecture will be devoted to important chemical processes, current research in chemistry and catalysis, especially from the perspectives of sustainable living.

Keywords:
chemistry, history, catalysis, sustainable living, zeolites

Späť