Späť

Význam kyseliny usnovej pri dlhodobom nadbytku medi v lišajníku Cladina arbuscula subsp. mitis

The role of usnic acid in the long-term copper excess in the lichen Cladina arbuscula subsp. mitis

Mgr. Ivana Biľová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav biologických a ekologických vied
Mánesova 23, 040 01 Košice

Abstrakt:
Cladina arbuscula subsp. mitis rastie na povrchu historických banských háld bohatých na Cu, rovnako ako aj na povrchu, ktoré sú bez kontaminácie kovu. Tento lišajník produkuje extracelulárny sekundárny metabolit, kyselinu usnovú (UA), ktorý bol predtým nájdený v komplexoch s kovmi, vrátane Cu. Vzhľadom k tomu,že UA môže byť experimentálne odstránená zo suchých lišajníkových stielok acetónom (bez straty životaschopnosti lišajníka),sa táto štúdia pokúsila zhodnotiť úlohu tolerancie lišajníka Cladina arbuscula subsp. mitis na meď pri jej dlhodobom pôsobení(8 týždňov). Odstránenie UA acetónom neovplyvnilo životaschopnosť lišajníka. Počas tohto experimentu sme nespozorovali de novo syntézu UA u UA- variantov. Zdá sa, že prítomnosť UA v C. arbuscula subsp. mitis nechráni vybrané metabolické procesy (fluorescencia chlorofylu a, integrita chlorofylu a, produkcia TBARS, obsah ergosterolu a obsah rozpustných proteínov) proti nadbytku Cu v životnom prostredí.

Kľúčové slová:
Meď, Lišajník, Príjem kovov, Tolerancia, Kyselina usnová

Abstract:
Cladina arbuscula subsp. mitis grows on the surfaces of historical Cu-mine spoil heaps rich in Cu, as well as on the surfaces of substrata that are without metal contamination. This lichen produce the extracellular secondary metabolite, usnic acid (UA), which was previously found to form complexes with metals, including Cu. Because UA can be experimentally removed from dry lichen thalli using acetone (without the loss of lichen viability), this study attempted to evaluate its role in long-term (for 8 wks) Cu tolerance in lichen Cladina arbuscula subsp. mitis. Removal of UA by acetone did not affect the viability of the lichen. Thus far, we did not observe de novo synthesis of UA in the UA- variant in this study during the 8 wks of the experiment. It would seem that presence of UA in C. arbuscula subsp. mitis did not protect selected metabolic processes (chlorophyll a fluorescence, chlorophyll a integrity, TBARS production, content of ergosterol and content of soluble proteins) against Cu excess in the environment.

Keywords:
Copper, Lichen, Metal uptake, Tolerance, Usnic acid

Späť