Späť

Vplyv nadbytku dusíka na lišajníky Cladonia arbuscula subsp. mitis (Sandst.) Ruoss. a Cladonia furcata (Huds.) Schrad.

Effects of nitrogen excess on lichens Cladonia arbuscula subsp. mitis (Sandst.) Ruoss. and Cladonia furcata (Huds.) Schrad.

RNDr. Ivana Maslaňáková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav biologických a ekologických vied
Mánesova 23, 040 01 Košice

Abstrakt:
Rôzna citlivosť (alebo tolerancia) lišajníkov Cladonia arbuscula subsp. mitis (Sandst.) Ruoss. a Cladonia Furcata (Huds.) Schrad. na nadbytok dusíka (NH4NO3) bola hodnotená v priebehu päť týždňovej expozície. Počas tohto obdobia bol trikrát do týždňa na lišajníky aplikovaný postrek 10 mM a 100 mM koncentrácie NH4NO3. Zmeny vo vybraných ekofyziologických parametroch, napr. obsah asimilačných pigmentov, obsah ergosterolu, rozpustných proteínov a TBARS boli korelované s obsahom dusíka v stielke lišajníkov. Obidva testované lišajníky reagovali negatívne na nadbytok dusíka, ale nenašli sme významné rozdiely medzi testovanými druhmi. Najvýznamnejším ukazovateľom nadbytku dusíka v oboch testovaných lišajníkoch bol obsah ergosterolu rovnako ako obsah rozpustných bielkovín. Domnievame sa, že v prípade nadbytku dusíka je mykobiont citlivejším partnerom lišajníkovej symbiózy.

Kľúčové slová:
lišajníky, dusík, proteíny, ergosterol, tolerancia

Abstract:
Different sensitivity (or tolerance) of lichens Cladonia arbuscula subsp. mitis (Sandst.) Ruoss. and Cladonia furcata (Huds.) Schrad. to nitrogen excess (NH4NO3) during five-weeks prolonged exposure was assessed. During this period, 10 mM and 100 mM concentrations of NH4NO3 were applied randomly three times for the week using spraying of selected solution. Changes in selected ecophysiological parameters, e.g. content of assimilation pigments, content of ergosterol, soluble proteins and TBARS were correlated with nitrogen content in lichen thalli. Both tested lichen species responded negatively to nitrogen excess, however we did not find important differences between tested species. The most prominent marker of nitrogen excess in the both tested lichens were ergosterol content as well as soluble protein content. We assume that in the case of the nitrogen excess, mycobiont is more sensitive partner of lichen symbiosis.

Keywords:
lichens, nitrogen, proteins, ergosterol, tolerance

Späť