Späť

Niekoľko kritických poznámok ku vzťahu administratívnoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb pri ochrane životného prostredia.

Some critical comments to relationship between criminal liability and administrative liability of legal person in field of environmental protection.

Mgr. Rastislav Král
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Katedra verejnoprávnych disciplín
Popradská 66, 041 32 Košice

Abstrakt:
Príspevok venuje pozornosť vybraným otázkam uplatňovania administratívnoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti u právnických osôb v súvislosti s protiprávnymi konaniami v oblasti životného prostredia. Diskutované sú otázky trestnoprávnej postihnuteľnosti právnických osôb alebo aj neproporcionalita sankcií pri trestnej a admninistratívnoprávnej zodpovednosti vo vybraných prípadoch. Autor sa zamýšľa aj nad adekvátnosťou a efektívnosťou sankcionovania právnických osôb prostredníctvom noriem správneho práva a trestného práva. Článok ponúka aj čiastkové závery v rovine de lege ferenda, ktoré môžu byť príspevkom do ďalšej odbornej diskusie k riešenej problematike.

Kľúčové slová:
trestnoprávna zodpovednosť, administratívnoprávna zodpovednosť, životné prostredie, právnická osoba, sankcia

Abstract:
The paper deals with the topic of administrative liability and criminal liability of legal persons in Slovakia. Both of mentioned types of liabilities are researched in field of environment. Types and adequacy of sanctions for legal persons are discussed in connection with differences which are typical for administrative law and criminal law. At the end there are presented some inputs to the public discussion regarding to the topic.

Keywords:
administrative liability, criminal liability, legal person, environment, sanction

Späť