Späť

Modelovanie témy smrti v prozaickom texte

Creating of the death in the prosaic texts

Mgr. Magdaléna Kramárová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Moyzesova 9, 040 01 Košice

Abstrakt:
Príspevok sa venuje modelovaniu témy smrti v prozaických textoch. Pri spracovávaní „vysokých“ tém je hranica medzi umeleckým stvárnením a gýčom veľmi tenká. Cieľom je preto zistiť, aké prostriedky tvarovania textu prispievajú k tomu, aby výsledný efekt mohol byť považovaný za estetický. Pre objasnenie problému príspevok dominantne využíva teórie Františka Mika a Stanislava Rakúsa. V prvom prípade ide o výrazovú sústavu so zameraním na blok zážitkovosti, kontrast, mieru a vzťah tenzie a detenzie. Teória Stanislava Rakúsa vyúsťuje do využívania mimotextového priestoru a mlčania ako kompozičného prvku. Funkčnými sa totiž ukazujú tie texty, ktoré „vravia nedopovedaním“ alebo „vravia niečo čímsi iným.“

Kľúčové slová:
próza, smrť, Miko, Rakús, literatúra

Abstract:
This contribution deals with moulding of the topic of death in the prosaic texts. The boundary between artistic interpretation and kitsch is quite thin while „high" processing topics. The aim is therefore to find out what means shaping the text contribute to the fact that the effect could be regarded as aesthetic. To clarify the problem this contribution dominantly uses the theory of František Miko and Stanislav Rakús. In the first case the expressive system focusing on block of experiences, contrast, degree, and relationship between tension and detension. Theory of Stanislav Rakús results in use of non-text space and silence as a compositional element. Functional are the texts that use "incompletion say" or " say something little bit different.”

Keywords:
prose, death, Miko, Rakus, literature

Späť