Späť

Špecifiká v procesnom riadení miest a obcí Slovenska

Specifics of the Process Management of Towns and Communities in Slovakia

PhDr. Darina Fričová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy
Popradská 66, 041 32 Košice

Abstrakt:
Procesné riadenie ako jedna z mnohých moderných metód a nástrojov typických pre súkromný sektor nadobúda svoju stabilnú a napredujúcu pozíciu i v podmienkach verejnej správy. V príspevku analyzujeme predpoklady procesného riadenia v územnej samospráve, ktoré súvisia s efektívnym spravovaním obce/mesta v konkrétnom legislatívnom prostredí na Slovensku a zahraničí. Zameriavame sa na identifikáciu kľúčových faktorov ovplyvňujúcich účinnú implementáciu procesného manažmentu.

Kľúčové slová:
business proces, procesný manažment, územná samospráva, legislatívne prostredie, Slovenská republika

Abstract:
Process management as one of the many modern methods and tools specific to the private sector gradually gets stable and advancing position in conditions of public administration. There are analyzed the preconditions of management of local municipalities processes connected with administering the municipality in the particular legislative environment in Slovakia and abroad. We focus on identification of the key factors affecting the effective implementation of process management.

Keywords:
Business Process, Process Management, Local Self-Government, Legislative Environment, Slovak Republic

Späť