Späť

Žiacke videoriešenia slovných úloh z matematiky vytvorené pomocou pera SmartPen

Video Solutions of Math Word Problems recorded with SmartPen technology

RNDr. Katarína Furcoňová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav matematických vied
Jesenná 5, 040 01 Košice

Abstrakt:
Žiaci pri riešení slovných úloh z matematiky zlyhávajú v rôznych fázach. Žiacke chyby sú prirodzenou súčasťou procesu vzdelávania. Dobrý učiteľ sa na nich nepozerá ako na prekážky poznania, ale ako na bohatý zdroj informácií o úrovni myslenia žiaka. V príspevku predstavíme video žiackeho riešenia slovnej úlohy z matematiky vytvorené s perom SmartPen, ktoré po doplnení vhodnými otázkami a úlohami bude užitočným nástrojom nielen pre samotných žiakov, ale aj pre učiteľov a študentov učiteľstva.

Kľúčové slová:
slovná úloha z matematiky, SmartPen, žiacka chyba, analýza žiackeho riešenia, video

Abstract:
Practice and experience of teachers show that students fail in various stages of solving word problems. Mistakes are natural effects which accompany the learning process. Good mathematics teachers do not regard as a knowledge handicap, but as a rich information source to better understand the student´s level of thinking. In contribution we introduce interactive videos of student´s solutions (added with questions and instructions) of word problems recorded with SmartPen technology which will be helpful tool for students, teachers and pre-service teachers.

Keywords:
math word problem, SmartPen, student´s mistake, analysis of student´s solution, video

Späť