Späť

Kros-modálne interakcie a priestorovo-sluchové spracovanie.

Cross-modal interactions and spatial auditory processing.

Ing. Peter Lokša
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav informatiky
Jesenná 5, 040 01 Košice

Abstrakt:
Z hľadiska percepcie existuje týchto 5 modalít: zrak, sluch, hmat, čuch a chuť. Je známe, že keď sa zmení dopadanie svetla na sietnicu oka, pravdepodobne to ovplyvní to vnímanie v zrakovej modalite, zmena akustickej frekvencie alebo alebo akustickej intenzity prostredia vnímanie v modalite sluchovej a pod. No novšie výskumy ukazujú, že spôsob, akým získavame informácie o prostredí z jednej modality (napr. sluchu) je ovplyvniteľný vnemami z modality inej (napr. zraku). Preto hovoríme o kros-modálnych interakciách. Medzi najznámejšie kros-modálne interakcie patria ventriloquism effect a ventriloquism aftereffect. Subjekty, ktorým sú poskytnuté stimuly zrakový a sluchový zo zdrojov v dvoch rôznych uhloch, boli inštruované, aby sa pozreli smerom, v ktorom vnímajú stimul sluchový. Subjekty vnímali takýto stimul v uhle spravidla na 80% posunutom smerom k stimulu zrakovému(ventriloquism effect). No ak sa takéto zrakovo sluchové stimuly dostatočne často opakujú, identifikácie uhlov následných čisto-sluchových stimulov zo strany subjektu sú posunuté o 50% rozdielu a v smere medzi zrakovou a sluchovou časťou stimulu (ventriloquism aftereffect), ak sa čisto-sluchový stimul nachádza v uhovej oblasti, v ktorej sa nachádzalo viacero predchádzajúcich sluchovo-zrakových stimulov, no nie o zanedbateľný uhol ani keď sa tento stimul nachádzal mimo tejto oblasti. Podstatou ventriloquism effect a ventriloquism aftereffect je pravdepodobne krátkodobá adaptácia sluchovej mapy prostredia v mozgu. No existuje ešte ultra-rýchla adaptácia, ktorej efekt trvá pár sekúnd, no jej efekt posunu vnímania je v porovnaní s krátkodobou väčší a nevyžaduje viac ako jeden audiovizuálny stimul. Ďalší výskum ukázal, že adaptácia je závislá primárne od vnímaného rozdielu v zložkách vnemu namiesto rozdielu fyzického.

Kľúčové slová:
ventriloquism effect, ventriloquism aftereffect, krátkodobá adaptácia, ultra-rýchla adaptácia, priestorovo-sluchová mapa

Abstract:
In terms of perception there are 5 modalities: vision, audition, tact, olfaction and gustation. It is known that change of the light sensed by retina probably affects the perception in vision or acoustic frequency or intensity change affects the perception in audition etc. But recent research shows that way we gather the environment information from one modality (e.g. audition) can be affected by sensation from other one (e.g. vision.) and therefore we talk about cross-modal interactions. The most famous cross-modal interactions include the ventriloquism effect and the ventriloquism aftereffect. Subjects to which auditory and visual stimulus from two different angles was provided were instructed to look toward auditory one. Subjects in principle perceived this kind of auditory stimulus at the angle 80% shifted toward visual one (ventriloquism effect). But after repeating these kind of process many times then the auditory-only stimulus is provided this is perceived in different position toward visual shift in previous audiovisual stimulus in 50% of shift angle (ventriloquism aftereffect) if source of the auditory only stimulus is on the angle of auditory component of many previous audiovisual ones, but not negligibly if this auditory stimulus was out of this area. Probably the short-term adaptation of auditory environment map in brain underlies the ventriloquism effect and ventriloquism aftereffect. There is also ultrafast adaptation effect of which takes only few seconds, but shift is larger in comparison with short-term one and does not require more than single audiovisual stimulus. Another research shows dependence of adaptation on perceived disparity rather than physical one.

Keywords:
ventriloquism effect, ventriloquism aftereffect, short-term adaptation, ultra-fast adaptation, auditory spatial map

Späť