Späť

Šikanovanie na pracoviskách

Bullying at work

Mgr. Monika Seilerová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Kováčska 26, 040 75 Košice

Abstrakt:
Zákonník práce ako základný pracovnoprávny predpis zakotvuje v rade svojich ustanovení povinnosť dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch, ďalej konkrétne špecifikovanej v tzv. antidiskriminačnom zákone. Pomerne častým javom na pracoviskách sa stáva tzv. šikanózne správanie (tzv. mobbing a bossing), prejavujúce sa v rôznych formách - od psychického nátlaku, cez ponižujúce správanie sa až po rôzne diskriminačné postupy prejavujúce sa napríklad v odmeňovaní zamestnancov. V príspevku približujeme základné otázky šikanovania na pracoviskách, ktoré môžu v nejednom prípade vyústiť do navonok „dobrovoľného“, avšak v skutočnosti „vynúteného“ skončenia pracovného pomeru.

Kľúčové slová:
zásada rovnakého zaobchádzania, mobbing, bossing, psychický nátlak, skončenie pracovného pomeru

Abstract:
Labour Code as a basic labour law regulation in many of its provisions establishes obligation to respect the principle of equal treatment in labour- law relations, further specified in Antidiskrimination Act. Relatively common occurance in the workplaces is becoming bulling (called mobbing and bossing)manifesting itself in different forms - from psychological coercion, through humiliating behaviour to various discriminatory practices, for example in remuneration of employees.In the paper we deal with the fundamental questions of bullying at workplaces, which may in many cases result in apparently voluntary but actually forced termination of employment.

Keywords:
the principle of equal treatment, mobbing, bossing, psychological coercion, termination of employment

Späť