Späť

Právo obce na samosprávu - Výklad ústavných východísk

The right of a community for self-government – Interpretation fo the constitutional foundation

PhDr. Lukáš Olexa
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Katedra verejnoprávnych disciplín
Popradská 66, 041 32 Košice

Abstrakt:
Slovenská republika je moderný demokratický a právny štát. Medzi základné princípy, na ktorých je Slovenská republika budovaná patrí princíp demokratického právneho štátu a s ním súvisiaci inštitút územnej samosprávy. Územná samospráva, ako v zmysle miestnej autonómie, tak aj v zmysle územného usporiadania štátu, má korene hlboko v minulosti v rámci národného, ale i širšieho kontextu. V súčasnej dobe predstavuje slobodný výkon práva na samosprávu, a to v akejkoľvek forme a intenzite, jeden z neodmysliteľných pilierov moderného demokratického štátu. Napriek tomu, že Ústava SR právo na samosprávu výslovne nezakotvuje, systematickým a logickým výkladom ústavných ustanovení upravujúcich územnú samosprávu však možno dospieť k záveru, že ústava predmetné právo obciam priznáva.

Kľúčové slová:
Územná samospráva, Obec, Právo na samosprávu, objektívne právo, subjektívne právo

Abstract:
The Slovak Republic is a modern democratic and legal state. The basic principles on which the Slovak Republic is built is the principle of democratic rule of law and the related institute self-government. Local government, has its roots deep in the past under the national, but also a broader context. Today is a free exercise of the right to self-government, in whatever form and intensity, one of the inherent pillars of modern democracy. The right of a municipality to self-government means basic and fundamental constitutional right of a municipality. Although it is not explicitly formulated in the constitution, it is possible to deduce this right of a municipality from particular provision of the constitution, especially if we interpret them in mutual connection and in accordance with principals, on which the constitution based.

Keywords:
Local self-government, Community, The righto for self-government, objective right, subjective right

Späť