Späť

Právo byť zabudnutý

Right to be forgotten

Ing., Mgr. Jaroslav Dolný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Kováčska 26, 040 75 Košice

Abstrakt:
Článok sa v úvode zaoberá problematikou práva na súkromie a jeho deformáciou prostredníctvom internetovo prepojeného sveta. Popisuje právo byť zabudnutý ako prostriedok, ktorým sa môže užívateľ internetu domôcť výmazu online informácií týkajúcich sa jeho osoby. Možnosti ako sa domôcť tohto práva bez zbytočných problémov má zaručiť nové nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov.

Kľúčové slová:
súkromie, právo byť zabudnutý, osobné údaje, sociálne siete, nariadenie

Abstract:
The article introduces the issue of privacy and its deformation via the Internet connected world. It describes the right to be forgotten as a tool of a person which may be used for deleting personal data on the internet. The way how to obtain this right without any problem should be guaranteed by new EU’s regulation.

Keywords:
privacy, right to be forgotten, personal data, social networks, regulation

Späť