Späť

Rwanda. 20. rokov od genocídy

Rwanda. 20 years after the genocide

Mgr. Mária Hrehová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Katedra politológie
Petzvalova 4, 040 11 Košice

Abstrakt:
Tento rok si pripomíname 20. výročie genocídy v Rwande, kde bolo v priebehu sto dní zavraždených približne 800 tisíc ľudí. Rwandská genocída predstavuje najväčšiu genocídu 20. storočia. Predtým bezproblémové nažívanie kmeňov Hutuov a Tutsiov, ktorých bolo na základe fyzických odlišností len ťažko rozoznať, sa skončilo vyvražďovaním priateľov, susedov, ale aj príbuzných. Spoluúčasť na genocíde sa pripisuje aj OSN, ktoré tomuto vraždeniu nedokázalo zabrániť.

Kľúčové slová:
Rwanda, genocída, OSN, Hutuovia, Tutsiovia, rasizmus

Abstract:
This year marks the 20th anniversary of the genocide in Rwanda, where it was during the hundred days killed about 800,000 people. Genocide in Rwanda is the greatest genocide of the 20th century. Previously smooth cohabitation between Hutus and Tutsis, which was´t based on physical differences difficult to discern, was ended extermination friends, neighbors. Complicity in genocide is attributed to the OSN that failed to prevent the murder.

Keywords:
Rwanda, genocide, OSN, Hutu, Tutsi, racism

Späť