Späť

Virtuálne meny a súkromnoprávne rozmery ich využitia pri platbách

Virtual currencies as means of payment from the private law perspective

Mgr. Dušan Rostáš
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Kováčska 26, 040 75 Košice

Abstrakt:
V tomto príspevku autor venuje pozornosť fenoménu virtuálnych mien, ktoré sa postupne dostávaju do povedomia širšej verejnosti. Príspevok sa v stručnosti zaoberá vymedzením pojmu virtuálna mena. Pozornosť je primárne venovaná najmä súkromnoprávnym aspektom používania virtuálnych mien z pohľadu slovenského súkromného práva. Verejnoprávnim rozmerom používania je pozornosť, venovaná len okrajovo za účelom overenia pravdivosti premisy, že používanie virtuálnych mien v obchodovaní je možné, nakoľko sa jej v príspevku nemožno vyhnúť. Cieľom príspevku je poukázať na možnosti zmluvnej regulácie fenoménu vurtuálnych mien a identifikovať rozdiely pri použití zákonných a virtuálnych platidiel.

Kľúčové slová:
vrituálna mena, súkromné právo, platba, peniaze, záväzok

Abstract:
This contribution is devoted to virtual currencies phenomena, which are becoming wide known as an alternative to legal tender. The contribution briefly pays attention to definition of virtual currencies. Attention is primarily paid to the private law issues of virtual currencies from the perspective of Slovak private-law. Public law issues cannot be entirely avoided, due to the fact that as first we must answer the, question if there are any legal barriers for use of virtual currencies. The main objective of this contribution is present a contractual possibilities of virtual currencies and identify the most significant private-law differences between legal tenders and virtual currencies.

Keywords:
virtual currency, private law, payment, money, obligation

Späť