Späť

Doktorské myšlení a psaní: grafická reprezentace skutečnosti a její mizení

Doctoral thinking and writing: graphical representation of reality and its disappearance

prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.
Univerzita Palackého v Olomouci,
Katedra žurnalistiky
Třída Svobody 26, 771 47 Olomouc

Abstrakt:
Doktorské neboli učené čili vědecké myšlení je myšlením textovým. Mimo texty žije toto myšlení jen efemérním životem. Doktorské myšlení vytváří grafické záznamy skutečnosti: přírodní i dějinné. K této zvláštní grafické tvorbě patří též tvorba a grafický záznam kritérií skutečnosti a jejich legitimizace. Dnes sledujeme dva způsoby eroze v doktorském myšlení: delegitimizaci hlavních moderních metanarací spojených s pojmem skutečnost a nahrazování grafické reprezentace skutečnosti její obrazovou (re)prezentací. V obou případech lze pozorovat významné změny v myšlení zvaném evropské: útěk od abstrakce k názornosti, od geometrie/algebry k obrazové reprezentaci. Jaké to má a může mít důsledky?

Kľúčové slová:
vědecké myšlení, grafická reprezentace skutečnosti, obrazová reprezentace skutečnosti, mizení kritérií skutečnosti, evropské myšlení

Abstract:
Doctoral ie. learned ie. scientific thinking is textual, outside the text it has only an ephemeral life. Doctoral thinking creates graphical records of reality: both natural and historical. To this specific creation belongs also creating and graphic recording of reality criteria with their ways of legitimizing. Today we can follow two ways of erosion in doctoral thinking: delegitimizing of the main modern metanarratives linked with the concept of reality and substituting graphical representation of reality by its pictorial (re)presentation. In both cases one can observe significant changes in thinking called European: an escape from abstraction to the point of view, the escape from geometry/algebra to the pictorial representation. What it has and can have consequences?

Keywords:
scientific thinking, graphical representation of reality, pictorial representation of reality, disappearance of reality criteria, European thinking

Späť