Späť

Analýza a predikcia časových radov

Analysis and prediction in time series

RNDr. Martina Hančová, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav matematických vied
Jesenná 5, 040 01 Košice

Abstrakt:
Súčasné aplikácie štatistickej inferencie a modelovania časových radov dokazujú, že analýza časových radov spolu s predikčnou teóriou poskytujú silný nástroj pri rozhodovaní sa v takých oblastiach akými sú ekonomika, poisťovníctvo, prírodné a sociálne vedy, technické vedy, spracovanie signálov, telekomunikácie, doprava, či zobrazovacie metódy v medicíne. Prvým cieľom prednášky je ukázať na akých fundamentálnych myšlienkach spočíva analýza časových radov využitím jedného z najvýznamnejších prístupov - pomocou lineárnych regresných modelov. Pritom bude ozrejmené, čo sú to časové rady, prečo sú dôležité a kde sa s nimi stretávame. Druhým cieľom prednášky je vysvetliť, ako sa v princípe robí predikcia hodnôt časového radu pomocou predikčnej teórie nazývanej kriging. Výklad bude ilustrovaný aj aplikáciami krigingu v prírodných vedách, medicíne, či ekonomike. Prednáška je určená pre širšiu i nematematickú komunitu vedeckých pracovníkov, univerzitných učiteľov a študentov.

Kľúčové slová:
matematická štatistika, časové rady, modelovanie, predikcia, kriging

Abstract:
Recent applications of time series modeling and statistical inference demonstrate that time series analysis with the prediction theory provide powerful tools for decision making in such fields as economics and business, insurance, natural or social sciences, engineering, signal processing and telecommunications, traffic flow or medical imaging. The first goal of the lecture is to show what are fundamental ideas of time series analysis using one of the most important approaches --- linear regression modeling. At the same time it will become apparent what are time series, why they are so important and where you meet them. The second lecture goal is to explain how, in principle, prediction theory called kriging works in case of time series. Our instruction will be also illustrated by the kriging applications in science, medicine and economics. The lecture is aimed for a wider and non-mathematical science audience, university teachers and students.

Keywords:
mathematical statistics, time series, modeling, prediction, kriging

Späť