Späť

Aktivita superoxiddizmutáz v semeníku potkana a počet spermií po podávaní deprenylu

Superoxid dismutases activity in rat testicles and sperm count after deprenyl administration

Mgr. Františka Horváthová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Ústav anatómie
Šrobárova 2, 041 80 Košice

Abstrakt:
Počty neplodných mužov a mužov so zníženou plodnosťou stúpajú. Taktiež pribúdajú informácie o pozitívnych účinkoch antioxidantov na rôzne typy buniek. Deprenyl, inhibitor MAO- B, sa využíva v terapii neurologických chorôb. Zároveň je však dokázané, že v nízkych dávkach zvyšuje hladiny antioxidačných enzýmov. V tejto štúdii sme testovali vplyv deprenylu na hladiny superoxiddizmutáz (SOD) v semenníku potkana. Počas 30 dní bol zvieratám intraperitoneálne podávaný deprenyl v 2 koncentráciách. Nízka dávka (LDD,low dose of deprenyl, 0,0025mg/kg na deň), vysoká dávka (HDD, high dose of deprenyl, 0,25mg/kg na deň) a kontrola (C, control, podávaný fyziologický roztok). Zistili sme, že deprenyl pozitívne ovplyvňuje hladiny antioxidantov a zvyšuje počty spermií.

Kľúčové slová:
MnSOD, CuZnSOD, selegilín, mužská neplodnosť, spermie

Abstract:
In recent years the number of infertile men and men with low fertility is growing. Also information about positive influence of anitoxidants on different types of cells are increasing. Deprenyl, a MAO-B inhibitor, is used in therapy of several neurological diseases. It is proven, that deprenyl in low doses increases the levels of antioxidant enzymes. In this study we tested the influence of deprenyl administration on superoxide dismutase activity in rat testicles. During the period of 30 days, animals were daily intraperitoneally injected with low deprenyl dose (LDD, 0,0025mg/kg per day) or high dose of deprenyl (HDD 0,25mg/kg per day) or by saline (C, control). We found out, that deprenyl caused an enhancement of antioxidant levels accompanied by elevated sperm count.

Keywords:
MnSOD, CuZnSOD, selegiline, male infertility, sperm

Späť