Späť

Využitie 3D techniky pri liečebnom postupe akútneho traumatického poškodenia miechy u miniprasiat

3D technique used in the treatment of acute traumatic spinal cord injury in porcine model

RNDr. Štefánia Gedrová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav biologických a ekologických vied
Moyzesova 11, 040 01 Košice

Abstrakt:
V súčasnej dobe neexistuje žiadna úspešná liečba poranenia miechy. Náplňou nášho projektu je nájsť efektívny spôsob ochrany miechy pred sekundárnym poškodením po traume. V projekte sa využíva jedinečný predklinický model traumatického poškodenia miechy u miniprasiat, v ktorom počítačom riadeným kompresným zariadením na L3 úrovni navodíme paraplégiu dolných končatín. Po kompresii je nad miesto poškodenia naimplantovaná miechová perfúzna komôrka, ktorá umožňuje lokálnu perfúziu obnaženej miechy liečivými roztokmi. Výroba perfúznej komôrky je unikátna. Miesto poškodenia je naskenované 3D laserovým skenerom. Získané dáta sú prenesené do 3D softwéru Rhinoceros, v ktorom je vymodelovaná finálna komôrka a následne vytlačená v 3D tlačiarni z ABS plastu. Vyrobená plastová komôrka svojou spodnou plochou kopíruje miesto poškodenia a dokonale zapadá nad obnaženú miechu. V priebehu lokálnej perfúzie miechy s okysličeným hypotermickým roztokom (4°C fyziologický roztok) bola nameraná teplota miechy v miestne poškodenia menej ako 13°C. Na monitorovanie neurologického stavu experimentálnych zvierat používame nami modifikovaný 20bodový neurologický skórovací systém a elektrofyziologické snímanie svalovej aktivity v postihnutých končatinách. Projekt je navrhnutý tak, aby v prípade priaznivých výsledkov mohol byť priamo prenesený do klinickej praxe.

Kľúčové slová:
kompresia miechy, sekundárne poškodenie, perfúzna komôrka, hypotermia, miniprasatá

Abstract:
Despite intensive effort, there is still no effective clinical therapy to treat injured spinal cord. The aim of our project is to find an effective treatment of injured spinal cord, mainly by reducing secondary neuronal damage. In our experiment we use unique model of compression injury in minipigs. The trauma is induced by a computer controlled spinal compression aparatus located at the exposed L3 spinal segment. Compression results in paraplegia of lower extremities. After injury, a special spinal perfusion chamber is implanted over the site of injury, which allows local perfusion of injured tissue by hypotermic solution. The fabrication of perfusion chamber is quite unique: the site of laminectomy is scanned by 3D laser scanner. Data are then transferred to 3D-software to design a chamber. The chamber is then printed in 3D printer in ABS plastic. Bottom site of design chamber perfectly fits injury site. During the local spinal cord perfusion with oxygenated hypothermic solution (4 ° C saline), the measured temperature of the spinal cord at a site of injury was less than 13 ° C. To monitor neurological status we use our own 20-points neurological scale and electrophysiological recordings of activity in affected limbs. In case of positive results, this method can be easily transferred to the clinical practise.

Keywords:
spinal cord compression, secondary injury, perfusion chamber, hypothermia, minipigs

Späť