Späť

Školský fyzikálny experiment a žiakov poznávací proces

School physics experiment and pupils learning process

Mgr. Mária Bilišňanská
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ústav fyzikálnych vied
Park Angelinum 9, 040 01 Košice

Abstrakt:
Informačná spoločnosť kladie dôraz na aktívne využívanie informácii, do popredia vystupujú zručnosti, pričom samotné zapamätanie si faktov postupne stráca na význame. Reflexiou na požiadavky trhu práce sú aj zmeny vo vzdelávacom systéme. V rámci kurikulárnej reformy (spustená počnúc šk. rokom 2008/2009) sa dôraz kladie na aktívnu poznávaciu činnosť študenta, konceptuálne poznávanie, využívanie prvotných poznatkov. V prírodnom vzdelávaní sa výraznejšou mierou využívajú bádateľsky orientované vzdelávacie aktivity s dôrazom na rozvíjanie základných prvkov vedeckej gramotnosti študenta. Na rôznych úrovniach bádania (podľa miery samostatnosti práce študenta) sa postupne formujú základné zručnosti vedeckej práce: rozpoznať problém, klásť otázky, formulovať hypotézy, navrhnúť experiment, odborne argumentovať, overiť hypotézy, spracovať a interpretovať výsledky, formulovať závery. V príspevku sú na konkrétnych fyzikálnych problémoch predstavené rôzne úrovne bádania a je predstavený súbor zručností, rozvíjanie ktorých je sledované didaktickým experimentom. Autori prezentujú vzdelávacie aktivity zamerané na skúmanie javu elektromagnetickej indukcie pomocou indukčného variča, analýzu procesov výmeny energie pri zrážkach magnetických guľôčok Gaussovho dela a ozrejmovanie fyzikálnych faktorov vplývajúcich na pohyb magnetu vo vodivej trubici. K jednotlivým aktivitám sú predstavené hodnotiace nástroje na meranie dosiahnutej úrovne rozvoja prvkov vedeckej gramotnosti.

Kľúčové slová:
fyzika, bádateľsky orientované vzdelávacie aktivity, základné zručnosti vedeckej práce, vedecká gramotnosť, fyzikálny experiment

Abstract:
An information society emphasizes active use of information. Skills are preferred while memorizing facts is gradually fading. The changes in education system reflect also the labour market requirements. The curricular reform (started in school year 2008 / 2009) emphasizes the student’s active cognitive process, conceptual learning and the use of primary knowledge. The inquiry based educational activities with an emphasis on developing the student’s basic elements of scientific literacy are more frequently used in science education. The basic skills of scientific work (to recognize the problem, to ask questions, to formulate hypotheses, to design an experiment, to reason professionally, to verify hypotheses, to process and interpret the results, to formulate conclusions) are gradually formed at different levels according to the degree of student’s work autonomy. In the paper the different inquiry levels are presented on the specific physics problems. A set of skills, the development of which is monitored by didactic experiment, is also presented. The authors present activities aimed for exploring the phenomenon of electromagnetic induction using the induction cooker, an analysis of the energy exchange process in Gauss cannon collisions of magnetic balls and explaining the physics factors that affect the magnet motion in the conductive tube. The evaluation tools to measure the development of scientific literacy elements are presented for each activity.

Keywords:
physics, inquiry-based science education, inquiry-based skills, scientific literacy, physical experiment

Späť