Späť

Kognitívne aspekty lexikalizácie

Cognitive aspects of lexicalisation

Mgr. Pavol Hučka
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Petzvalova 4, 040 11 Košice

Abstrakt:
Najpodstatnejším podnetom jazykovej zmeny je používanie jazyka, no najmä kognitívne spracovanie týchto zmien. Medzi relevantné všeobecné kognitívne schopnosti, ktoré napomáhajú jazykovému používateľovi registrovať a podnecovať tieto zmeny patrí najmä kategorizácia, teda schopnosť vnímania podobnosti v (jazykovom) inpute, ako aj tzv. „chunking“, proces spájania rôznych sekvencií jazykového materiálu do ucelených jednotiek na základe ich frekvencie v diskurze. Tieto formy kognície spoločne s pamäťou, ktorá umožňuje jazykovému používateľovi uchovávať fonetické, morfosyntaktické, sémantické, či pragmatické zmeny prislúchajúce danej sekvencií v procese jej používania, pomáhajú premostiť diskurz a lexiku jazyka (Bybee 2010). Prezentovaný náhľad do korpusu historickej a súčasnej americkej angličtiny poukazuje na relevantnosť kognície pri postupnom presune jazykového materiálu z diskurzu do lexiky (čize lexikalizácie), opisuje jeho špecifiká, a naznačuje podobnosť medzi lexikalizáciou a gramatikalizáciou. t.j. procesom, ktorý posúva jazykový materiál s lexikalným významom na úroveň jednotiek s významom výhradne gramatickým.

Kľúčové slová:
kognícia, kategorizácia, chunking, lexikalizácia, gramatikalizácia

Abstract:
The language development is primarily driven by its use, the experience of which speakers filter through their domain-general cognitive processes. Among the most relevant of these are categorisation, the ability to perceive similarities in the (linguistic) input, and chunking, the process whereby a word sequence develops a form/meaning link as the function of its repeated use in discourse. Together with rich memory, which helps speakers to capture all gradual changes of phonetic, morphosyntactic, semantic and pragmatic nature in language use, the cognition advocates the discourse-lexis continuum (Bybee 2010). This is evidenced by the present corpus-based investigation of diachronic and synchronic development of a discourse-motivated lexical unit in American English. This process, usually referred to as lexicalisation, is presented here form a usage-based perspective and compared with grammaticalisation, instrumental in converting lexical units into grammatical ones.

Keywords:
cognition, categorisation, chunking, lexicalisation, grammaticalisation

Späť