Späť

Osteonekróza čeľuste a sánky po liečbe bisfosfonátmi

Osteonecrosis of the jaws after bisphosphonates therapy

MDDr. Marcel Riznič
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Rastislavova 43, 041 90 Košice

Abstrakt:
Osteonekróza čeľuste a sánky je v poslednom období čoraz častejšie prejavujúcou sa a obávanou komplikáciou dlhodobej terapie bisfosfonátmi u pacientov s metastatickým postihnutím skeletu pri nádorovom ochorení. Mechanizmus vzniku osteonekrózy nie je presne známy a objasnený, preto dodržovanie preventívnych opatrení pred zahájením, a v priebehu terapie bisfosfonátmi, by celkom určite viedlo ku zníženiu incidencie tejto závažnej komplikácie a zvýšenia kvality života pacienta. Práca sa zaoberá problematikou osteonekróz čeľuste a sánky u onkologicky liečených pacientoch, súvisiacich so sprievodnou liečbou bisfosfonátmi. V práci autor vyhodnocuje súbor pacientov liečených v období posledných piatich rokov, možné príčiny a teórie vzniku osteonekrózy, farmakologickú a chirurgickú liečbu, monitorovanie kostnej anti - resorpčnej terapie s dôrazom na prevenciu a komplikácie. Autor si kladie za úlohu vyzdvihnúť podstatu multidisciplinárnej spolupráce medzi pracoviskom a odborným lekárom, ktorý prichádza klinicky s osteonekrózou čeľuste a sánky do styku, a môže tak celkovú liečbu pacienta úspešne ovplyvniť.

Kľúčové slová:
nekróza, osteonekróza, bisfosfonáty, onkologická terapia, kostná resorpcia

Abstract:
Osteonecrosis of the maxilla and mandible is recently an increasingly, emerging and redoubtable complication of the long term bisphosphonate therapy with patients affected by metastatic disability of the skeleton with tumour disease. The osteonecrosis development mechanism is not exactly known and clarified, but following the precautionary measures before the commencement and during the bisphosphonate therapy of the oral cavity would surely lead to decrease of incidence of this significant complication and increase the quality of patient’s life. The article deals with the issues of maxillae and mandible osteonecrosis with oncological treated patients accompany the bisphosphonate treatment. In the thesis the author evaluates a collection of patients treated in the period of last five years, possible causes and osteonecrosis formation theories, pharmacological surgical and anti – resorption monitoring treatment with the accent on prevention and complications. The author tries to stress the essence of multidisciplinary cooperation between the workplace and a specialist doctor, who comes into contact clinically with osteonecrosis of the jaw and mandible, and thus can successfully influence patient’s overall treatment.

Keywords:
necrosis, osteonecrosis, bisphosphonates, oncologic treatment, bone resorption

Späť