Späť

Je obraz sveta Newtonovej klasickej fyziky naozaj mechanisticko-materialistický?

Is the picture of the world in Newtonian classical physics really materialistic-mechanistics?

Mgr. Viktória Zemančíková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Katedra filozofie a dejín filozofie
Moyzesova 9, 040 01 Košice

Abstrakt:
Tento príspevok pojednáva o Newtonovom obraze sveta, ktorý implikuje jeho klasická fyzika, pričom fundamentálna otázka znie, či môžeme tento obraz sveta považovať výlučne za mechanisticko-materialistický. Ako je známe, Newtonova prírodná filozofia stojí prioritne na troch pohybových zákonoch a zákone gravitácie, dôležitú úlohu zohráva matematika, experiment, pojem kvantity, priestoru, času atď. Na základe Princípov či Optiky môžeme nadobudnúť dojem, že obraz sveta, ktorý je tu predložený, stojí na myšlienkach prísneho materializmu a mechanicizmu chápajúceho svet ako obrovský hodinový stroj, machina mundi. Menej známe časti Newtonových diel však vrhajú na tento problém iné svetlo, ktoré nám otvára otázky týkajúce sa nemateriálnych princípov alebo síl, metafyziky či úlohy Boha vo svete. Práve vo svetle týchto úvah je potrebné znova premyslieť obraz sveta plynúceho z Newtonových diel.

Kľúčové slová:
obraz sveta, materializmus, mechanicizmus, metafyzika, imaterializmus

Abstract:
This paper deals with the Newtonian picture of the world, which is implicated by his classical physics, whereby fundamental question is, if we can consider this picture of the world as a completely materialistic-mechanistics. As it is known, Newtonians natural philosophy stands preferentially on the three laws of motion and the law of gravity, and an important role is played by mathematics, experiment, concept of quantity, space, time etc. On the basis of Principles and Optics we can acquire an impression, that picture of the world, which is there presented, stands on ideas of strict materialism and mechanicism, picturing the world like a huge hour machine, machine mundi. Less known parts of Newtonian works shed other light on this problem, which proposes questions related to nonmaterial principles or forces, metaphysics or role of the God in the world. Especially in the light of these reflections it is vital to think again about the picture of the world resulting from Newtonian works.

Keywords:
picture of the world, materialism, mechanicism, metaphysics, nonmaterialism

Späť