Späť

Percepcia interakčného štýlu učiteľa: prehľad výskumných zistení

Perception of teacher interpersonal behavior: A research review

Mgr. Miroslava Köverová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Katedra psychológie
Moyzesova 9, 040 01 Košice

Abstrakt:
Príspevok prezentuje prehľad výskumných zistení z oblasti percepcie interakčného štýlu učiteľa v teoretickom kontexte Modelu interakčného štýlu učiteľa (Model of interpersonal teacher behavior, MITB model). V prvej časti sa zameriava na priblíženie východiskového MITB modelu a základných pojmov. Druhá časť je venovaná prehľadu výsledkov výskumov realizovaných s cieľom overiť rozdiely v percepciách interakčného štýlu učiteľa podľa zvolených charakteristík posudzovateľa - učiteľa alebo žiaka (rodu, veku, stupňa školy, dĺžky praxe, typu vyučovaného predmetu, kultúry a etnického pôvodu) alebo za účelom overenia vzťahov žiackych a učiteľských percepcií interakčného štýlu učiteľa s ich vybranými charakteristikami (prospechom, motiváciou, osobnostnými vlastnosťami, subjektívnou pohodou). Prezentované zistenia naznačujú, že spôsob vnímania interakčného štýlu učiteľa má špecifický charakter vzhľadom na analyzované charakteristiky žiakov aj vyučujúcich. Výsledky výskumných štúdií je možné aplikovať v školskom prostredí s cieľom zefektívniť vyučovací proces.

Kľúčové slová:
Model interakčného štýlu učiteľa, žiacke percepcie, učiteľské percepcie, koreláty percepcie, prehľad výskumov

Abstract:
Paper reports on review of research results of studies investigating perception of teacher interpersonal behavior within the viewpoint of the Model of interpersonal teacher behavior (MITB model). Firstly, description of the MITB model and explanation of basic terms are provided. Secondly, review of research findings on perception of teacher interpersonal behavior is presented. The research studies explored either differences in perceptions of teacher interpersonal behavior by specific characteristics of the perceiver - teacher or student (gender, age, education level, length of teaching experience, subject taught by teachers, cultural background and ethnicity) or the associations between student or teacher perceptions of teacher interpersonal behavior and selected variables (cognitive and affective outcomes, personality characteristics, well-being). Reviewed research results suggest that differences occur in student and teacher perceptions of teacher interpersonal behavior according to variables analyzed in both groups of perceivers. Implications of the results of reviewed research studies in teaching process are discussed.

Keywords:
Model of interpersonal teacher behavior, student perceptions, teacher perceptions, correlates of perception, research review

Späť