Certifikované interdisciplinárne bloky

Na základe záujmu, prieskumu potrieb trhu práce i výsledkov odbornej štúdie pripravili jednotlivé fakulty UPJŠ opätovne na akademický rok 2015/2016 jedinečnú ponuku nasledujúcich certifikovaných interdisciplinárnych blokov, ktoré zvýšia našim absolventom šancu na uplatnenie sa na trhu práce a ich atraktivitu medzi zamestnávateľmi:

Atraktívne certifikované interdisciplinárne bloky sú určené všetkým študentom bakalárskeho, magisterského, doktorského a doktorandského denného a externého štúdia na všetkých fakultách UPJŠ. Študent si volí jeden alebo viac certifikovaných interdisciplinárnych blokov, odlišných od jeho študijného odboru a podľa toho, čo považuje za dôležité pre svoje budúce uplatnenie.

Certifikované interdisciplinárne bloky IB1 – IB5, IB7, IB8 pozostávajú zo 4 predpísaných predmetov; IB6 tvoria 3 predpísané predmety, pričom predmet Kurz prvej pomoci je pre študentov dostupný v zimnom aj letnom semestri. Absolvovaním predpísaných predmetov z certifikovaného interdisciplinárneho bloku IB1 - IB8 získa študent Certifikát UPJŠ.

IB9 tvorí 9 predmetov a študenti si ich môžu zapísať v prípade, že majú záujem o prípravu na testovanie TOEFL iBT, pričom predmety CPJ/PFAJAKA/07 - Akademická angličtina a CPJ/PFAJKKA/07 - Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku  si môžu zapísať aj študenti II. stupňa. Predmety Testovanie odbornej a akademickej angličtiny - lekárske vedy, Testovanie odbornej a akademickej angličtiny - prírodné vedy, Testovanie odbornej a akademickej angličtiny - humanitné a spoločenské vedy budú prebiehať dištančnou formou. Pre získanie medzinárodného certifikátu TOEFL iBT je potrebné zapísať si predpísaný predmet Testovanie TOEFL iBT v zimnom alebo letnom semestri a podľa toho kedy plánujete vykonať testovanie. Po zapísaní predpísaného predmetu bude študentov e-mailom kontaktovať administrátor Mgr. Július Rozenfeld, PhD. Vďaka UPJŠ od akademického roka 2015/2016 ponúkame ZADARMO získať vybraným 10 študentom UPJŠ medzinárodný certifikát  TOEFL iBT.

IB10 pozostáva zo 4 predmetov: Tímová práca ECo-C1, Manažment konfliktov ECo-C3, Selfmarketing ECo-C2, Komunikácia ECo-C4, ktoré budú prebiehať prezenčnou formou a môžete si ich zapísať v prípade, že máte záujem o prípravu na testovanie. Pre získanie medzinárodného certifikátu ECo-C je potrebné zapísať si predpísané predmety Testovanie ECo-C1, Testovanie ECo-C2, Testovanie ECo-C3, Testovanie ECo-C4 v zimnom alebo letnom semestri a podľa toho kedy plánujete vykonať testovanie. Po zapísaní predpísaných predmetov budú študentov e-mailom kontaktovať administrátori Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD. alebo RNDr. Slávka Blichová. Vďaka UPJŠ od akademického roka 2016/2017 ponúkame ZADARMO získať vybraným 10 študentom UPJŠ medzinárodný certifikát  ECo-C.

IB11 pozostáva zo 7 predmetov: Základy práce s počítačom ECDL-M2 (dištančne), Spracovanie textu ECDL-M3 (dištančne), Tabuľkový kalkulátor ECDL-M4 (dištančne), Používanie databáz ECDL-M5 (dištančne), Prezentácia ECDL-M6 (dištančne), Základy práce online ECDL-M7 (dištančne), Bezpečnosť pri práci s IKT ECDL-M12 (dištančne), ktoré budú prebiehať dištančnou formou a môžete si ich zapísať v prípade, že máte záujem o prípravu na testovanie v zimnom alebo letnom semestri. Pre získanie medzinárodného certifikátu ECDL je potrebné zapísať si predpísané predmety Testovanie ECDL-M2, Testovanie ECDL-M3, Testovanie ECDL-M4, Testovanie ECDL-M5, Testovanie ECDL-M6, Testovanie ECDL-M7, Testovanie ECDL-M12 v zimnom alebo letnom semestri a podľa toho kedy plánujete vykonať testovanie. Po zapísaní predpísaných predmetov budú študentov e-mailom kontaktovať administrátori Mgr. Karol Takáč alebo RNDr. Slávka Blichová. Vďaka UPJŠ od akademického roka 2016/2017 ponúkame ZADARMO získať vybraným 10 študentom UPJŠ medzinárodný certifikát  ECDL.

IB12 pozostáva zo 4 voliteľných blokov - SAP používateľ, SAP administrátor, SAP programátor, SAP konzultant, ktoré pozostávajú z jedného predpísaného spoločného predmetu Základy technológie SAP a ďalších troch predpísaných predmetoch v každom bloku. Absolvovaním predpísaných predmetov z certifikovaného interdisciplinárneho bloku IB12 získa študent Certifikát UPJŠ a CERTIFICATE SAP academy.

Predpísané predmety je možné absolvovať počas celej dĺžky štúdia bez nutnosti podmienky, že predmety musíte absolvovať v jednom stupni štúdia. Maximálny počet prihlásených študentov je však stanovený pre jednotlivé predpísané predmety.

Termín pre zápis predpísaných predmetov: v čase admistratívneho a elektronického zápisu na jednotlivých fakultách.

Postup pre zápis predpísaných predmetov zvoleného certifikovaného interdisciplinárneho bloku: https://rifiv.ccv.upjs.sk/CIB/ako-si-zapisat-predmety.