Názov projektu:

Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach (RIFIV)

Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Kód výzvy: OPV-2012/1.2/05-SORO
ITMS kód projektu: 26110230101
Miesto realizácie projektu:                
Šrobárova 2, Moyzesova 9, Moyzesova 11, Tr. SNP 1, Park Angelinum 9, Jesenná 5, Kováčska 26, Popradská 66, Petzvalova 4, Mánesova 23, Rastislavova 43, Košice
Trvanie projektu: od 01. 11. 2013 do 31. 10. 2015
Celkové výdavky projektu: 1 406 309,95 Eur
Výška NFP: 1 335 994,45 Eur